ຫຼັກປະຕິບັດ ຂອງ
Stora Enso 

ຄວາມສຳເລັດ ຂອງ Stora Enso ໃນການເປັນບໍລິສັດວັດສະດຸທົດແທນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸທົດແທນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ.  ຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນທຸກໆສິ່ງຢ່າງທີ່ພວກເຮົາປະຕິບັດແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢູ່ບົນເສັ້ນທາງການດຳເນີນທຸລະກິດນີ້ໄດ້. 

ຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາແມ່ນຮາກເຫງົ້າຂອງພວກເຮົາ – ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົານັ້ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຈາກພາຍໃນ ແລະ ສະແດງອອກມາສູ່ພາຍນອກຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ. ຫຼັກປະຕິບັດຂອງບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊ, ເຊິ່ງຮູ້ກັນໂດຍທົ່ວໄປຄືຫຼັກການປະພຶດປະຕິບັດ, ເຊິ່ງມັນເປັນເຄື່ອງມືໜື່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ທ່ານຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນການເຮັດວຽກງານຂອງທ່ານພ້ອມດຽວກັນນັ້ນມັນຍັງຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ມີສິນທຳ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງນຳອີກ.

ວິທີການລາຍງານຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ

ສະເໜີຂຶ້ນ: ວິທີການລາຍງານຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານເຫັນພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ໃຫ້ສະເໜີຂຶ້ນຕະຫຼອດ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕ່າມຄຳສັ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້ເມື່ອມີການລາຍງານ.

  • ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ ເມື່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານຄວນເປັນຜູ້ທີ່ທ່ານຕິດຕໍ່ການລາຍງານຂັ້ນຕົ້ນ.
  • ໜ່ວຍງານບຸກຄະລາກອນພາຍໃນຂອງທ່ານ (HR) ຖ້າຈຳເປັນ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ກຸມໜ່ວຍງານບຸກຄະລາກອນ
  • ຫົວໜ້າຝ່າຍຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດ 
  • Speak Up Hotline ການລາຍງານໃຫ້ສາຍດ່ວນຂອງພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານ ອອນລາຍ, ໂດຍ ອີແມ໌ວ ຫຼື ໂດຍໂທລະສັບ.

ສຳລັບຄຳຖາມໃດໆ, ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມໄດ້ທີ່ 
code@storaenso.com

ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດວັດສະດຸທົດແທນ 

ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດວັດສະດຸທົດແທນ 

ອ່ານ​ຕື່ມ
ພວກເຮົານຳພາດ້ວຍຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົານຳພາດ້ວຍຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ

ອ່ານ​ຕື່ມ
ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ 

ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ 

ອ່ານ​ຕື່ມ
ພວກເຮົາຫ່ວງໃຍຜູ້ຄົນ ແລະ ໂລກໃບນີ້ 

ພວກເຮົາຫ່ວງໃຍຜູ້ຄົນ ແລະ ໂລກໃບນີ້ 

ອ່ານ​ຕື່ມ