ພວກເຮົາຫ່ວງໃຍຜູ້ຄົນ ແລະ ໂລກໃບນີ້ 

ວິທີການລາຍງານຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ

ສະເໜີຂຶ້ນ: ວິທີການລາຍງານຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານເຫັນພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ໃຫ້ສະເໜີຂຶ້ນຕະຫຼອດ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕ່າມຄຳສັ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້ເມື່ອມີການລາຍງານ.

 • ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ ເມື່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານຄວນເປັນຜູ້ທີ່ທ່ານຕິດຕໍ່ການລາຍງານຂັ້ນຕົ້ນ.
 • ໜ່ວຍງານບຸກຄະລາກອນພາຍໃນຂອງທ່ານ (HR) ຖ້າຈຳເປັນ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ກຸມໜ່ວຍງານບຸກຄະລາກອນ
 • ຫົວໜ້າຝ່າຍຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດ 
 • Speak Up Hotline ການລາຍງານໃຫ້ສາຍດ່ວນຂອງພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານ ອອນລາຍ, ໂດຍ ອີແມ໌ວ ຫຼື ໂດຍໂທລະສັບ.

ສຳລັບຄຳຖາມໃດໆ, ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມໄດ້ທີ່ 
code@storaenso.com

ພວກເຮົາຢູ່ຢ່າງປອດໄພ

ບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ບ້ານຢ່າງປອດໄພ ລວມທັງພະນັກງານ ຂອງພວກເຮົາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ສະໜອງຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດຮອດແຂກຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມສະໜາມຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນປາສະຈາກອຸບັດຕິເຫດໃດໆ ແລະ ພວກເຮົາເຮັດວຽກທຸກໆມື້ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນ.

ຢູ່ທີ່ Stora Enso, ຄວາມປອດໄພເລີ່ມຕົ້ນຈາກການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ມັນຍັງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງທຸກຄົນໃນການເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພ. ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນໃນການສ້າງວັດທະນະທຳຄວາມປອດໄພແບບເປີດເຜີຍ ທີ່ທຸກຄົນສາມາດໃຫ້ຄຳຕິຊົມ ແລະ ສັງເກດການກ່ຽວກັບການປະພຶດທີ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການສ້າງ ທີ່ສ້າງສັນ. ເມື່ອພວກເຮົາເລືອກທາງເລືອກ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທີ່ດີກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ບອກໃຫ້ກັນຮູ້ເມື່ອພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ທຸກໆອຸບັດຕິເຫດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້.

 • ສຶກສາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຄຳແນະນຳດ້ານຄວາມປອດໄພແບບລວມກຸ່ມຂອງພວກເຮົາ. ຍັງມີຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຄຳແນະນຳສະເພາະປະເທດນຳອີກມີໃຫ້ຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານຕ່າງໆ.
 • ຕິດຕໍ່ຫຜູ້ຈັດການຝ່າຍຄວາມປອດໄພ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຂອງທ່ານສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຄວາມປອດໄພ, ກົດລະບຽບ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ຖາມ: ຂ້ອຍຈະໄປຢ້ຽມຊົມໜຶ່ງໃນໂຮງງານຜະລິດ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍກຳລັງຈະເຂົ້າສູ່ເຂດຜະລິດ, ເຈົ້າພາບໄດ້ເອົາແວ່ນຕານິລະໄພ ແລະ ເສື້ອກັກສະທ້ອນແສງໃຫ້ຂ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ມີໝວກ ຫຼື ເກີບນິລະໄພ. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕອນນີ້ຂ້ອຍກັງວົນວ່າ ມັນປອດໄພສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວບໍທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຊົມເຂດຜະລິດດັ່ງກ່າວ. ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ?

ຕອບ: ຄຳແນະນຳດ້ານຄວາມປອດໄພ ສຳລັບໂຮງງານຜະລິດ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ໂຮງງານຜະລິດສະເພາະສາມາດແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງສຳຄັນທີ່ ທ່ານຈະສອບຖາມຜູ້ຈັດການວ່າ ຊຸດນິລະໄພ ຂອງທ່ານພຽງພໍແລ້ວບໍ. ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີສິ່ງນີ້, ທ່ານຄວາມໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳດ້ານຄວາມປອດໄພຢ່າງຄັກແນ່, ລວມທັງສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດໃນເວລາສະຖານະການສຸກເສີນ, ເມື່ອທ່ານມາຮອດ. ໃຫ້ຄຳຕິຊົມຕໍ່ຜູ້ຈັດ ຂອງທ່ານ ແລະ ລາຍງານກໍລະນີດັງກ່າວເປັນການສັງເກດການດ້ານຄວາມປອດໄພຕໍ່ຜູ້ຈັດການຄວາມປອດໄພປະຈຳເຂດດັ່ງກ່າວ.

ພວກເຮົາສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 

ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຊ່ວຍຮັດແໜ້ນການແຂ່ງຂັນ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພະຍາຍາມໃນການສະທ້ອນສັງຄົມບ່ອນທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່. ທີມງານເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນຫາທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍວິຖີຄິດ ຂອງພວກເຮົາ, ຊ່ວຍໃຫ້ການຕັດສິນໃຈໄດ້ດີ.   ຄວາມຫຼາກຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາແມ່ນໝາຍເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຕ່າງໆ ລວມທັງເພດ, ອາຍຸ, ທັກສະ, ປະສົບການ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ບຸກຄະລິກະພາບ. 

 • ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ແນໃສ່ການສ້າງທີມງານທີ່ມີຄົນຈາກຫຼາກຫຼາຍທີ່ມາ ແລະ ທັກສະ.  

ພວກເຮົາເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ

Stora Enso ຍຶດຖືປະຕິບັດຕາມສິດທິມະນຸດ ແລະ ມາດຕະຖານທາງດ້ານແຮງງານທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສາກົນ ແລະ ຈະຖືກບັງຄັບໃຊ້ກັບພະນັກງານທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບໍ່ອົດທົນຕໍ່ການເລືອກປະຕິບັດຕໍ່ກັບໃຜຜູ້ໜຶ່ງບົນພື້ນຖານຊົນເຜົ່າ, ອາຍຸ, ເພດ, ຄວາມພິການ, ການບ່ຽງເບນທາງເພດ, ຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາ, ຄວາມຄິດເຫັນທາງການເມືອງ, ສະຖານະຄອບຄົວ, ສັງຄົມກຳເນີດ ຫຼື ລັກສະນະອືື່ນໆດັ່ງນັ້ນ. 

ເຊ່ັນດຽວກັນ, ພວກເຮົາບໍ່ຍອມໃຫ້ອະໄພຕໍ່ການລະເມີດຄຸກຄາມທຸກຮູບການ ລວມທັງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄຸກຄາມທາງເພດ, ການລົງໂທດ ຫຼື ການລະເມີດທຸກຮູບແບບ. ພວກເຮົາບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນຄັບແຮງງານ ຫຼື ແຮງງານເດັກ. 

ພວກເຮົາເຄົາລົບສິດທິຂອງພະນັກງານ ຂອງພວກເຮົາໃນການຈັດຕັ້ງ, ຮ່ວມສະມາຄົມ ແລະ ກຳມະບານ, ແລະ ເຈລະຈາຕໍ່ລອງລວມໝູ່ກັບບໍລິສັດ. ບ່ອນໃດທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ, ພວກເຮົາພະຍາຍາມອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ການເປັນຕົວແທນກຳມະກອນຮູບແບບອື່ນໆ. 

 
 • ສຶກສາ ກ່ຽວກັບການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດມີຄວາມໝາຍແນວໃດຕໍ່ Stora Enso ແລະ ວຽກ ຂອງທ່ານ.
 • ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດແບບທົ່ວເຖິງ ເມື່ອປະຕິສຳພັນກັບເພື່ອນຮ່ວມວຽກ, ຄູ່ຮ່ວມທູລະກິດ, ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.

ພວກເຮົາຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ 

ການດຳເນີນງານ ຂອງ Stora Ensoຫຼັກໆແມ່ນອີງໃສ່ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນສຳລັບແຮງງານທີ່ກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ແຂ່ງຂັນ ລວມທັງການຈັດຫາວັດຖຸດິບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດເຊັ່ນ: ໄມ້. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະຍາວ. 

ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້, ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະປະກອບສ່ວນທີ່ດີເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ ຂອງການດຳເນີນງານ ຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຊຸມຊົນໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ການລົງທຶນກັບຊຸມຊົນແບບສະໝັກໃຈໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ທັງຊຸມຊົນ ແລະ ບໍລິສັດໃນໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ Stora Enso ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນຕ່າງໆອ້ອມແອ້ມໂຮງຜະລິດ ແລະ ກິດຈະການໃນຫຼາຍວິທີ. ພວກເຮົາຍັງເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາປຶກສາຫາລືແບບຕັ້ງໜ້າກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ພວກເຮົາເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມໂດຍຮ່ວມກັບຜູ້ຮ່ວມງານໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພື້ນ. 

ພວກເຮົາເຄົາລົບວັດທະນະທຳ, ປະເພນີ, ແລະ ຄ່ານິຍົມ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສ້າງສາຍສຳພັນກັບເຂົາເຈົ້າເພື່ອຮັດແໜ້ນຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະດຳເນີນຊີວິດຕາມຄ່ານິຍົມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກປະຕິບັດ ຂອງ Stora Enso.

 • ສຶກສາ ກ່ຽວກັບການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດມີຄວາມໝາຍແນວໃດຕໍ່ Stora Enso.
 • ເຄົາລົບວັດທະນະທຳ, ປະເພນີ, ແລະ ຄ່ານິຍົມ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງພະຍາຍາມດຳເນີນຊີວິດຕາມຄ່ານິຍົມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກປະຕິບັດນີ້.

ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ກັບພາວະໂລກຮ້ອນ

ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດວັດສະດຸທົດແທນ, Stora Enso ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພາວະໂລກຮ້ອນ ເພາະສິນຄ້າທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ຂອງພວກເຮົາສະໜອງທາງເລືອກາກບອນຕ່ຳໃຫ້ແກ່ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍອີງໃສ່ຊາກດືກດຳບັນ ແລະ ເກັບຮັກສາກາກບອນ ທັງຜ່ານການນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່. ຕົ້ນໄມ້ໃນປ່າຄຸ້ມຄອງເພື່ອຄວາມຍືນຍົງໄດ້ດູດຊັບເອົາທາດກາກບອນໄດອົກຊາຍຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບ່ອນເກັບກັບກາກບອນ.

ພວກເຮົາຍັງຕໍ່ສູ້ກັບພາວະໂລກຮ້ອນໃນການດຳເນີນງານ ຂອງພວກເຮົາ ຕົວຢ່າງ: ປັບປຸງຄວາມມີປະສິດທິພາບທາງພະລັງງານ ແລະ ທົດແທນພະລັງງານເຊື້ອໄຟຈາກຊາກດຶກດຳບັນດ້ວຍເຊື້ອໄຟຊີວະມວນ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ເປັນທີໜຶ່ງໃນອຸດສະຫະກຳ ຂອງພວກເຮົາໃນການຕັ້ງເປົ້າໝາຍລັກສະນະວິທະຍາສາດ ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາອັນແຮງກ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວທັງໃນການດຳເນີນກິດຈະການຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຕະຫຼອດຕ່ອງໂສ້ອຸປະທານ. ເປົ້າໝາຍນີ້ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາແບ່ງປັນເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄວ້ຕ່ຳກວ່າ  2˚C  ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃນສັນຍາປາຣີ.

 • ສຶກສາ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ພາວະໂລກຮ້ອນອາດມີຕໍ່ວຽກງານ ຂອງທ່ານ ແລະ ວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ຈະໃຫ້ການປະກອບສ່ວນທີ່ດີ.
 • ຄິດກ່ຽວກັບວິທີທາງທີ່ທີມງານ ຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ Stora Enso ໃຫ້ສາມາດປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວໄດ້ຕື່ມ, ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃດທີ່ໜ້ອຍເກີນໄປ.

ພວກເຮົາເຄົາລົບສິ່ງແວດລ້ອມ

ວັດຖຸດິບຫຼັກ ຂອງພວກເຮົາຄື ໄມ້ ແມ່ນສາມາດທົດແທນໄດ້ ເຊິ່ງສາມາດປູກຄືນໄດ້. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາເກັບກັກກາກບອນ ແລະ ພວກມັນສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້.ໃນນັ້ນມີບາງຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍເປັນຊີວະພາບໄດ້ ແລະ ພວກມັນສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເປັນພະລັງງານທົດແທນໄດ້ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງວົງຈອນຊີວິດ ຂອງພວກມັນ. ພວກເຮົາຈັດຫາໄມ້ຈາກປ່າຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ພວກເຮົານຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້. ທັງໝົດນີ້ໃຫ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາດຳເນີນງານທັງໃນວົງຈອນຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທົ່ວໂລກ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນທາງບວກ.

ແຕ່ວ່າ ການດຳເນີນກິດຈະການ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງພວກເຮົາຍັງຜະລິດການປ່ອຍພະລັງງານອອກມາໃສ່ອາກາດ ແລະ ນ້ຳ. ເພື່ອປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ, ທາງນ້ຳ, ດິນຟ້າອາກາດ ຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ດິນ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ເປັນລະບົບເພື່ອໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມດີຂຶ້ນ ໂດຍການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ, ວາງມາດຕະຖານ ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງພວກເຮົາ. 

ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພະນັກງານ ຂອງພວກເຮົາທັງໝົດສາມາຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້. ຖາມຕົວເອງ: ສິ່ງໃດທີ່ຂ້ອຍສາມາດຊ່ວຍເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງໃນບ່ອນເຮັດວຽກໄດ້ແນ່?

 
 • ລະມັດລະວັງຜົນກະທົບຕໍ່ວຽກງານ ຂອງທ່ານທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຖ້າຫາກທ່ານມີຄຳຖາມ, ໃຫ້ປຶກສາກັບທີມງານຂອງທ່ານ. ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມຍືນຍົງປະຈຳພະແນກ ຫຼື ກຸ່ມເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳຖ້າຈຳເປັນ.
 • ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໃຊ້ຄືນ ແລະ ໝູນວຽນນຳໃຊ້ວັດສະດຸ ເມື່ອເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.
 • ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ວັດສະດຸທົດແທນມາປ່ຽນແທນວັດສະດຸທີ່ທົດແທນບໍ່ໄດ້.
 • ປະຢັດນ້ຳບ່ອນໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້.
 • ຖ້າຫາກທ່ານມີແນວຄິດໃນການປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງໃນໜ່ວຍງານຂອງທ່ານ, ໃຫ້ແບ່ງປັນກັບທີມງານ, ຜູ້ຈັດການ ແລະ/ຫຼື ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຂອງທ່ານ.
       

ຖາມ: ບໍ່ມີໂຮງງານສຳລັບການນຳເອົາແຜ່ນກະດານແຂງກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນໜ່ວຍງານຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍຄິດວ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໂດຍສະເພາະຕັ້ງແຕ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ສ້າງກະດານກະຕູນລົງນະລົງການນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່. ຂ້ອຍໄດ້ຂໍໃຫ້ຜູ້ຈັດການ ຂອງຂ້ອຍເພື່ອກວດສອບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຈັດການໂຮງງານ ຂອງໜ່ວຍງານ ຂອງຂ້ອຍເພື່ອເຮັດການປ່ຽນແປງ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ. ບໍ່ມີສິ່ງໃດບໍທີ່ຂ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້?

ຕອບ: ການນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ແມ່ນອີງຕາມພື້ນຖານໂຄງລ່າງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລາຍການໃດໜຶ່ງອາດບໍ່ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ໃນບາງຂົງເຂດ ໃນະຂະທີ່ພວກມັນຢູ່ໃນຂົງເຂດອື່ນ. ຖ້າຫາກແຜ່ນກະດານແຂງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໃນຂົງເຂດ ຂອງທ່ານ, ລອງພັດທະນາແນວຄິດ ຂອງທ່ານໂດຍການຊອກຫາສະມາຊິກໃນທີມງານ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານຄົນອື່ນໆຜູ້ທີ່ຮູ້ສຶກແບບດຽວກັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານສາມາດຊຸກຍູ້ການລິເລີ່ມນີ້ໃນໜ່ວຍງານ ຂອງທ່ານນຳ. ທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ກັບຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມຍືນຍົງປະຈຳໜ່ວຍງານ, ພະແນກ ຫຼື ກຸ່ມເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳ.