ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ 

ວິທີການລາຍງານຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ

ສະເໜີຂຶ້ນ: ວິທີການລາຍງານຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານເຫັນພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ໃຫ້ສະເໜີຂຶ້ນຕະຫຼອດ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕ່າມຄຳສັ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້ເມື່ອມີການລາຍງານ.

 • ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ ເມື່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານຄວນເປັນຜູ້ທີ່ທ່ານຕິດຕໍ່ການລາຍງານຂັ້ນຕົ້ນ.
 • ໜ່ວຍງານບຸກຄະລາກອນພາຍໃນຂອງທ່ານ (HR) ຖ້າຈຳເປັນ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ກຸມໜ່ວຍງານບຸກຄະລາກອນ
 • ຫົວໜ້າຝ່າຍຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດ 
 • Speak Up Hotline ການລາຍງານໃຫ້ສາຍດ່ວນຂອງພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານ ອອນລາຍ, ໂດຍ ອີແມ໌ວ ຫຼື ໂດຍໂທລະສັບ.

ສຳລັບຄຳຖາມໃດໆ, ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມໄດ້ທີ່ 
code@storaenso.com

ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

“ເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ” – ຄຳເຫຼົ່ານີ້ຄວນຊີ້ນໍາພະນັກງານ ຂອງ  Stora Enso ທັງໝົດໃນການເຮັດວຽກແຕ່ລະມື້ ຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຍາມໃດພວກເຮົາກໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ, ຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພັນທະອາສາ ຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນທຸລະກິດ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ ທ່ານຕື່ນຕົວ ແລະ ຍຶດປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທັງໝົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ ຂອງທ່ານ ລວມທັງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ. ບ່ອນທີ່ມີກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບການແຕກຕ່າງຈາກຫຼັກປະຕິບັດ ຂອງ  Stora Enso ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາຕອບສະໜອງໄດ້ທັງສອງມາດຕະຖານ. ແຕ່ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຢ່າງດຽວນ້ັນບໍ່ພຽງພໍ ພວກເຮົາໄປໄກກວ່າການປະຕິບັດຕາມ ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ພະຍາມຍາມປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການໃຫ້ຕົວແທນທັງໝົດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຕາງໜ້າໃຫ້ Stora Enso ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ວິທີປະຕິບັດດຽວກັນເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງຫຼັປະຕິບັດ ຂອງຜູ້ສະໜອງ ຂອງ Stora Enso. 

ພວກເຮົາມີນະໂຍບາຍບໍ່ອົດກັ້ນຕໍ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ຄວາມສຳເລັດ ຂອງພວກເຮົາໃນຖານະເປັນບໍລິສັດວັດສະດຸທົດແທນໄດ້ຕັ້ງຢູ່ບົນພື້ນຖານສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້, ບໍ່ແມ່ນການປະພຶດທີ່ຜິດຈັນຍາທຳ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ. ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງການໃຊ້ອຳນາດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົນ, ເກີດໄດ້ໃນຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຮູບການ ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ສິນບົນ, ການໃຫ້ສິ່ງບັນເທີງໃຈທາງທຸລະກິດ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ. 

ພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ສິນບົນ ຫຼື ຈ່າຍເງິນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ພວກເຮົາມີນະໂຍບາຍບໍ່ອົດກັ້ນຕໍ່ການໃຫ້ສິນບົນ ຫຼື ການຈ່າຍເງິນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກພວກເຮົາພະຍາຍາມຮັບປະກັນວ່າ ຄູ່ຮ່ວມທຸະລກິດພາຍນອກເຮັດໜ້າທີ່ໃນນາມພວກເຮົາຕື່ນໂຕ ແລະ ແບ່ງປັນພັນທະສັນຍາ ຂອງພວກເຮົາໃນການເຮັດທຸລະກິດຢ່າງມີຈັນຍາບັນ. 

ພວກເຮົາຫຼີກລ້ຽງການໃຫ້ສິ່ງບັນເທີງທາງທຸລະກິດ.

ພວກເຮົາແຂ່ງຂັນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ລັກສະນະແຂ່ງຂັນເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາບໍ່ສະເໜີ ຫຼື ຮັບຂອງຂວັນ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຫຼື ການຈ່າຍເງິນທີ່ມີມູນຄ່າສູງແບບບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທາງທຸລະກິດ ຫຼື ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈແບບບໍ່ເໝາະສົມ. ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ  ຄ່າຕອບແທນ, ຄ່ານາຍໜ້າ, ການໃຫ້ລ້າ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນມີຄວາມໂປ່ງໃສ. 

ພວເຮົາຫຼີກລ້ຽງຄວາມຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ.

ການທີ່ Stora Enso ທີ່ຈະຍັງຄົງເປັນບໍລິສັດວັດສະດຸທົດແທນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດນັ້ນ, ການເຮັດທຸລະກຳທາງທຸລະກິດທັງໝົດໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງStora Enso. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາຫຼີກລ້ຽງຄວາມຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດໃດໆທັງໝົດ. 

ຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດກໍ່ຄື ເມື່ອທ່ານມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນບາງສິ່ງບາງຢ່າງຢູ່ໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ ຂອງທ່ານທີ່ອາດມີອິດທິພົນຕໍ່ວຽກ ຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ Stora Enso ແລະ ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງຍາກແກ່ທ່ານທີ່ຈະຕັດສິນໃຈເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງ Stora Enso ໄດ້. ການພິຈາລະນາ ຫຼື ຄວາມສຳພັນສ່ວນຕົວ ປະເພດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄວນສົ່່ງຜົນຕໍ່ວຽກ ຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ Stora Enso. ທັງຫຼີກລ້ຽງສະຖານະການ ບ່ອນທີ່ອາດປາກົດມີບຸກຄົນພາຍນອກທີ່ທ່ານມີຄວາມຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດນຳ.

ຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້

 • ການຮັບວຽກນອກທີ່ອາດຂັດແຍ່ງກັບວຽກ ຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ Stora Enso.
 • ການເຊັນສັນຍາກັບທູລະກິດໃດໜຶ່ງທີ່ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຂອງທ່ານຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ເປັນເຈົ້າຂອງ.
 • ການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ, ສະມາຊິກຄະນະບໍລິຫານ ຫຼື ທີ່ປຶກສາໃຫ້ບໍລິສັດອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດໃນການເຂົ້ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ຫຼື ອົງການການກຸສົນ.
 • ການມີຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ການຖືຄອງຮຸ້ນໃນບັນດາບໍລິສັດທີ່ເປັນຜູ້ສະໜອງ, ລູກຄ້າ ຫຼື ຄູ່ແຂ່ງ ຂອງ Stora Enso. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານອາດເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນທີ່ບໍ່ສຳຄັນໃນບໍລິສັດ ຫຼື ກອງທຶນໃດໜຶ່ງ ບ່ອນທີ່ທ່ານໃນຖານະເປັນເຈົ້າຂອງ ບໍ່ມີຄວາມເປັນໄດ້ທີ່ຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ການດຳເນີນງານ ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.
 • ຫ້າມສະເໜີໃຫ້, ສັນຍາຈະໃຫ້ ຫຼື ຮັບສິນບົນ, ຈ່າຍເງິນເພື່ອສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ,່ສ່ວນຫຼຸດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ການຈ່າຍເງິນທີ່ຂັດກັບຈັນຍາບັນອື່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າການຈ່າຍເງິນນັ້ນຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດກັນທົ່ວໄປໃນວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ.
 • ບໍ່ຄວນມີການສະເໜີໃຫ້ຂອງຂັວນ ຫຼື ການໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ໃນວິທີທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັບຮູ້ສຶກວ່າ ຜູ້ໃຫ້ຄາດຫວັງບາງສິ່ງບາງຢ່າງເປັນສິ່ງຕອບແທນ. ພວກເຂົາຄວນບໍ່ຟຸມເຟືອຍ, ໃຊ້ຈ່າຍມູນຄ່າເກີນຕົວ ຫຼື ຖືກສະເໜີໃຫ້ເລື້ອຍໆ.
 • ທ່ານບໍ່ຄວນໃຫ້ ຫຼື ຮັບເງິນສົດ ຫຼື ສິ່ງຂອງທຽບເທົ່າເງິນສົດ.
 • Stora Enso ຍາມໃດກໍ່ຈ່າຍຄ່າເດີນທາງ ແລະ ທີ່ພັກ ໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ແຕ່ມາລະຍາດທາງທຸລະກິດທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ການຈ່າຍຄ່າອາຫານ ຫຼື ການຈ່າຍຄ່າລົດແທັກຊີ່ຊ່ວຍອາດພິຈານາວ່າເປັນການໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.
 • ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ ຖ້າຫາກທ່ານຄິດວ່າທ່ານອາດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ.
 • ຖ້າຫາກທ່ານສົງໄສຊີວິດ ຫຼື ຄວາມສຳພັນສ່ວນຕົວ ຂອງທ່ານອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເພື່ອນຮ່ວມງານບໍ່ມີຄວາມສຳພັນກັບສະຖານະການ ຂອງທ່ານທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ (ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອຈ້າງງານຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ).
 • ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຜູ້ຈັດການ ຂອງທ່ານ ແລະ ບັນທຶກຜູ້ທີ່ເຮັດການຕັດສິນໃຈສຸດທ້າຍເລື້ອຍໆ.
       

ຖາມ: ບຸກຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານຫຼັກ ຂອງລູກຄ້າຄົນສຳຄັນຫຼາຍໄດ້ໂທຫາຂ້ອຍ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຈ່າຍຄ່າສ່ວນຫຼຸດຕາມທີ່ຕົກລົງກັນເຂົ້າບັນຊີໃໝ່. ເຈົ້າຂອງບັນຊີໃໝ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນລູກຄ້າ ແຕ່ແມ່ນຊື່ທີ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກ. ຂ້ອຍສາມາດດຳເນີນການຈ່າຍໄດ້ບໍ?

ຕອບ: ບໍ່ໄດ້. ບັນຊີອາດເປັນຂອງລູກຄ້າ ແຕ່ມັນອາດຍັງເປັນບັນຊີສ່ວນຕົວ ຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ຄົນດັ່ງກ່າວ ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ການຈ່າຍຄ່າສ່ວນຫຼຸດຈະບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ການໃຫ້ສິນບົນຢ່າງຈະແຈ້ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາໃນຫຼາຍໆປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ນຳອີກ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ບັນຊີດັ່ງກ່າວກ່ອນດຳເນີນການຈ່າຍຊຳລະໃດໆ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຂອງພວກເຮົາ

ເນື່ອງຈາກເປັນບໍລິສັດລະດັບໂລກ, Stora Enso ເຮັດວຽກກັບຫຼາຍສິບພັນຜູ້ສະໜອງ, ລູກຄ້າ, ຕົວແທນ, ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດອື່ນໆຢູ່ທົ່ວໂລກ. ເມື່ອພວກເຮົາຮູ້ຜູ້ໃດແມ່ນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບການເຂົ້າໄປມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນກິດຈະກຳທີ່ຜິດຈັນຍາບັນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ອາຊະຍະກຳ. ຍາມໃດໃຫ້ດຳເນີນການກວດສອບທາງທຸລະກິດຢ່າງລະມັດລະວັງ ກ່ອນຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມທຸະລກິດ. ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດ, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກະທຳຕ່າງໆ ຂອງພະນັກງານພວກເຮົາ ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງການກະທຳຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ແທນພວກເຮົາ. 

ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມແຜນງານບໍ່ຕິດຕໍ່ຊື້-ຂາຍທາງການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການໃຫ້ເງິນທຶນແກ່ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍໃນທົ່ວໂລກຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຮັດທຸລະກຳກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຊື້-ຂາຍທາງການຄ້າ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຟອກເງິນ ຫຼື ການຫຼີກລ້ຽງພາສີ-ອາກອນທາງອາຍາ. ກິດຈະກຳທາງການເງິນທັງມົດຄວນຖືກດຳເນີນການດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຖືກບັນທຶກຢ່າງຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ.

 • ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມກັບພາກສ່ວນພາຍນອກທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນນາມ ຂອງພວກເຮົາ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນວິທີການກວດສອບການຟອກເງິນທາງທຸລະກິດ. ຫຼີກລ້ຽງບັນດາຄູ່ຮ່ວມທີ່ເຄີຍມີປະຫວັດການໃຫ້ສິນບົນ ຫຼື ມີສັນຍານບົ່ງບອກເຖິງຄວາມສ່ຽງຂອງການໃຫ້ສິນບົນ.
 • ກວດສອບຜູ້ທີ່ຈະມາເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທັງໝົດໃນບັນຊີລາຍຊື່ການຫ້າມຄ້າຂາຍນຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເມື່ອມີການວາງແຜນການເຮັດທຸລະກຳທີ່ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃນແຜນງານຫ້າມຄ້າຂາຍນຳ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນກວດສອບທາງທຸລະກິດ ຂອງພວກເຮົາ.
 • ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ສຳລັບທຸງສີແດງສຳລັບການຟອກເງິນ ແລະ ການໃຫ້ເງິນທຶນແກ່ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍທີ່ອາດມີຂຶ້ນ. ທຸງສີແດງສາມາດລວມມີໂຄງສ້າງ ຫຼື ວິທີການຊຳລະສະສາງທີ່ຊັບຊ້ອນ ຫຼື ບໍ່ປົກກະຕິ (ເຊັ່ນ: ເງິນສົດ), ຮ້ອງຂໍການຊຳລະສະສາງຫາບັນຊີທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຂາດຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດທີ່ຈະແຈ້ງສຳລັບການເຮັດທຸລະກຳນັ້ນ.
 • ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມກັບພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງທີ່ມີຖານຢູ່ປະເທດທີ່ປອດພາສີ-ອາກອນ, ໃຫ້ໝັ່ນໃຈວ່າມັນແມ່ນທຸລະກິດທີ່ຊອບທຳ. ທີມງານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ ຂອງພວກເຮົາສາມາດສະໜອງການທົດສອບສຳລັບສິ່ງນີ້ໄດ້.
      

ຖາມ: ຂ້ອຍເກືອບຈະປິດສັນຍາການຄ້າແລ້ວ. ໂຮງງານຜະລິດ ຂອງລູກຄ້າຕັ້ງຢູ່ໃນເອີຣົບພາກກາງ (Central Europe) ແຕ່ສັນຍາການຈັດຫາແຫຼັ່ງຊັບພະຍາກອນ ຂອງລູກຄ້າລະບຸເປັນນິຕິບຸກຄົນທີ່ຈົດທະບຽນໃນບາຮາມັສ (Bahamas). ລູກຄ້າໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ສິນຄ້າທັງໝົດຄວນຖືກຈັດສົ່ງໄປຍັງໂຮງງານຜະລິດ ຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນເອີຣົບພາກກາງ ແຕ່ໃບຮຽກເກັບໜີ້ຕ້ອງຖືກສົ່ງໄປຫາ ແລະ ຊຳລະໂດຍບໍລິສັດທີ່ຢູ່ໃນບາຮາມັສ. ຂ້ອຍສາມາດເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ບໍ?

ຕອບ: ໂດຍການເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ທ່ານອາດກຳລັງຊ່ວຍການຫຼົບຫຼີກພາສີອາກອນ. ທຸກໆການເຮັດທຸລະກຳທາງທຸລະກິດກັບປະເທດທີ່ມີອ່ອນໄຫວງ່າຍເລື່ອງພາສີອາກອນ ເຊັ່ນ: ຮາບາມັສ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດສອບສານເສບຕິດ (ລາຍລະອຽດມີຢູ່ໃນນະໂຍບາຍການດຳເນີນທຸະລກິດ ຂອງພວກເຮົາ). ໂຄງສ້າງສັນຍາການຄ້າແບບຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນນີ້ຍັງສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງທາງພາສີອາກອນ ແລະ ການຟອກເງິນ. ປຶກສາຝ່າຍພາສີອາກອນຂອງກຸ່ມເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳ.

ພວກເຮົາແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງເປັນທຳ

ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຄຸນນະພາບສູງ ຂອງ Stora Enso ລວມທັງພະນັກງານທີ່ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້. ການສະໜັບສະໜູນການແຂ່ງຂັນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ເປັນທຳໃນຕະຫຼາດຊ່ວຍເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມໂດຍລວມ.

ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທຸກໆບໍລິສັດຄວນສາມາດຄ້າຂາຍ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບພວກເຮົາໄດ້ຕາມທີ່ພວກເຮົາປາດຖະໜາ ຕາບໃດທີ່ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນຄືກັນກັບພວກເຮົາເຮັດຢູ່. ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງໃນການກຳນົດລາຄາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ຫຼື ຕ່ຳລົງ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວິທີປະຕິບັດ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງອື່ນໆທີ່ຈຳກັດການແຂ່ງຂັນ. ພວກເຮົາບໍ່ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລັບກັບຄູ່ແຂ່ງ. 

 • ອີງຕາມກົດລະບຽບທົ່ວໄປ, ຫ້າມຕົກລົງເຫັນດີໃນການກຳນົດລາຄາ, ລະດັບຜົນຜະລິດ, ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ ຫຼື ການຈັດສັນລູກຄ້າ.
 • ຫ້າມແບ່ງປັນຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບຄູ່ແຂ່ງ. ວິທີທາງທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄູ່ແຂ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນທັງໝົດ ແລະໃຫ້ໝັ່ນໃຈວ່າທ່ານໄດ້ມີເຫດຜົນທີ່ດີ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄູ່ແຂ່ງ. ຄວນຫຼີກລ້ຽງການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄູ່ແຂ່ງ ຂອງພວກເຮົາແບບບໍ່ຈຳເປັນໃດໆທັງໝົດ. ຖ້າຄູ່ແຂ່ງຫາກຍຸຍົງສົ່ງເສີມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາການຕະຫຼາດ, ໃຫ້ຢຸດຕິການໂອ້ລົມດັ່ງກ່າວທັນທີ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ທີມງານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ.
 • ຫ້າມເປີດເຜີຍລາຄາຕໍ່ສາທາລະນະ ຫຼື ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທາງການຄ້າກັບພາກສ່ວນພາຍນອກ ໂດຍປາສະຈາກການປຶກສາຫາລືກັບທີມງານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມເສຍກ່ອນ.
 • ໃຫ້ໝັ່ນໃຈວ່າທ່ານຂໍຮັບຄຳແນະນຳທາງກົດໝາຍກ່ອນເຮັດການຕົກລົງເຫັນດີກັບຄູ່ແຂ່ງຕ່າງໆ ຫຼື ເຮັດສັນຍາໄລຍະຍາວແບບພິເສດກັບຜູ້ສະໜອງ ຫຼື ລູກຄ້າ.

ຖາມ: ຂ້ອຍເຮັດວຽກຢູ່ຝ່າຍຂາຍ ແລະ ພົບກັບບັນດາພະນັກງານ ຂອງຄູ່ແຂ່ງຂອງ Stora Enso ຢູ່ທີ່ງານວາງສະແດງການຄ້າ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງສະມາຄົມການຄ້າເປັນປົກກະຕິ. ບາງຄັ້ງ ກໍ່ເກີດມີຫົວຂໍ້ເລື່ອງທ່າອ່ຽງຕະຫຼາດຂຶ້ນມາ. ອັນໃດທີ່ຂ້ອຍຄວນນຳມາພິຈາລະນາໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ?

ຕອບ: ໂດຍທົ່ວໄປ, ທຸກໆປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ປຶກສາຫາລືທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກົນລະຍຸດຕະຫຼາດ ຂອງຄູ່ແຂ່ງສາມາດເປັນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ທ່ານຄວນໃສ່ໃຈເປັນການສະເພາະ ເມື່ອປຶກສາຫາລືໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນໃນຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ຍູ້ໃຫ້ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃນບັນດາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລາຄາ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ລູກຄ້າ.

ພວກເຮົາປົກປ້ອງຊັບສິນ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຍົກສູງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ  

ນະວັດຕະກຳແມ່ນແກນກາງ ຂອງເສັ້ນທາງການປ່ຽນແປງ ຂອງ Stora Enso ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງການປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຍັງຄົງແຂ່ງຂັນໄດ້. ໃນວຽກຂອງທ່ານ, ບາງເທື່ອທ່ານອາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບມືຖື, ແອັບພລິເຄເຊິນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອື່ນໆທີ່ເປັນ ຂອງ Stora Enso. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດໂດຍພື້ນຖານ ທັງບໍ່ແມ່ນເພື່ອການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ບໍລິສັດສະໜອງໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງງວິຊາຊີບ ຂອງຕົນ ຫຼື ໃຊ້ເຮັດວຽກສ່ວນຕົວອາດເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງກັບຜົນປະໂຫຍດ, ນະໂຍບາຍ ຫຼື ຄຳແນະນຳ ຂອງ Stora Enso. ໂດຍທົ່ວໄປ, ການນຳໃຊ້ທັງໝົດຍັງຕ້ອງໄດ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພວກເຮົາປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ

ການເຮັດວຽກໃຫ້ກັບ Stora Enso ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການເຊື່ອໝັ່້ນໃຫ້ປະຕິບັດງານກັບຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນໃດໜຶ່ງ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຢູ່ໃນວຽກງານ ຂອງທ່ານດ້ວຍການຮັກສາຄວາມລັບຢ່າງເດັດຂາດ. ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນກັບຄົນພາຍນອກ ຫຼື ໃຊ້ມັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົນອາດເປັນການທຳຮ້າຍ Stora Enso. ເຮັດໜ້າທີ່ໃນສ່ວນຂອງທ່ານເພື່ອປົກປ້ອງມັນ. 

ເພື່ອປົກປ້ອງການລະເມີດທາງຕະຫຼາດ, ພວກເຮົາຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການຊື້ຂາຍຫຸ້ນ, ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນອື່ນໆ..

ພວກເຮົາຍົກສູງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ 

ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໄດ້ນຳມາເຊິ່ງໂອກາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສູ່ Stora Enso ແຕ່ວ່າມັນກໍ່ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍ ເຊັ່ນ: ວິທີການຈັດການກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຂອງພະນັກງານ, ລູກຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຂອງພວກເຮົາ. ການເກັບກຳ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນນີ້ຈະເຮັດໂດຍມີຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດສະເພາະ ແລະ ຊອບທຳເລື້ອຍ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 • ປົກປ້ອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານ ແລະ ນຳໃຊ້ມັນໃນວິທີທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຖືກຈັນຍາບັນ. ເຄົາລົບລິຂະສິດ, ຕິດຕັ້ງແຕ່ຊັອບແວຣ໌ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງໃນຄອມພິວເຕີ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນເວັບໄຊທີ່ບໍ່ປອດໄພ.
 • ຫ້າມເກັບສື່ທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ລາມົກ (ເຊັ່ນ: ພາບໂປ້ເປືອຍ) ໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງບໍລິສັດ.
 • ໃຫ້ປຶກສາຫາລືກ໋ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ກັບຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດເທົ່ານັ້ນ. ຫຼີກລ້ຽງການປຶກສາຫາລືຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວກັບຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນ; ໃນບ່ອນສາທາລະນະ ເຊັ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງຕ້ອນຮັບ ຂອງໂຮງແຮມ ຫຼື ລົດຂົນສົ່ງສາທາລະນະ; ຢູ່ກອງປະຊຸມສະມາຄົມການຄ້າ; ຫຼື ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.
 • ຫ້າມນຳໃຊ້ລະຫັດຜ່ານດຽວກັນຄືກັບຫຼາຍໆໜ໊າເວັບ. ການເຂົ້າເຖິງຂໍມູນລັບທີ່ຮົ່ວໄຫຼແມ່ນຖືກກວດສອບໄດ້ງ່າຍໆກັບຜູ້ບໍລິການອື່ນ ໂດຍສະເພາະ ຖ້າຊື່ຜູ້ໃຊ້ແມ່ນທີ່ຢູ່ອີເມວ ຂອງ Stora Enso.
 • ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້ຈື່ວ່າ ທ່ານອາດບໍ່ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນບໍລິສັດທີ່ບໍ່ແມ່ນມະຫາຊົນຊື້ ຫຼື້ ຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ຫຼັກຊັບ ຫຼື ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວອື່ນໆ.
 • ການເກັບກຳ ແລະ ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທັງໝົດຕ້ອງມີຄວາມຈະແຈ້ງຊັດເຈນ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມັນຄວນກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແລະ ຈຳເປັນກັບວຽກງານທີ່ທ່ານກຳລັງເຮັດຢູ່.
 • ເກັບກຳຈຳນວນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເທົ່າທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຈຸດປະສົງສະເພາະໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າມັນມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນສະໄໝ ແລະ ລຶບອອກຈາກແຟ້ມເອກະສານທັງໝົດເມື່ອຂໍ້ມູນເກົ່າແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງການອີກຕໍ່ໄປ.
 • ວິທີໃດແດ່ທີ່ຂໍ້ມູນຈະຖືກນຳໃຊ້ຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ່ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ.
 • ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄວ້ບ່ອນປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນ. ອະນຍຸາດໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ພາກສ່ວນພາຍນອກທີ່ມີເຫດຜົນຢັ້ງຢືນພຽງພໍເທົ່ານັ້ນຄວນໄດ້ເຫັນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.
      

ຖາມ: ຂ້ອຍກຳລັງເຮັດວຽກໃນໂຄງການທີ່ເປັນຄວາມລັບກ່ຽວກັບການຄອບຄອງບໍລິສັດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດແອັດສະປາຍໂຍນ. ມັນເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີໃນຕະຫຼາດວ່າ ບໍລິສັດນີ້ໄດ້ເປີດຂາຍ ແຕ່ຜູ້ທີ່ຈະມາຊື້ແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້. ຂ້ອຍກຳລັງເດີນທາງໄປປະເທດແອັດສະປາຍໂຍນເພື່ອກວດກາເບິ່ງສະຖານອາຄານ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຕ້ອງການໂພດລົງໃນສືສັງຄົມອອນລາຍວ່າ ການເດີນທາງມາເມືອງມາດຣິດທີ່ອຸ່ນ ແລະ ແດດຈ້າມັນດີສ່ຳໃດສຳລັບການເດີນທາງເຮັດວຽກ. ມັນຈະບໍ່ເປັນຫຍັງບໍ?

ຕອບ: ບາງເທື່ອ ນີ້ບໍ່ເປັນແນວຄິດທີ່ດີ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບການມອບໝາຍດ້ວຍຂໍ້ມູນປິດລັບ, ທ່ານຕ້ອງລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ແບ່ງປັນມັນກັບຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ນີ້ຍັງໃຊ້ກັບສະຖານະການບ່ອນທີ່ຄົນສາມາດດ່ວນສະຫຼຸບໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສົມບູນ ເຊັ່ນບ່ອນນີ້: ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຄູ່ແຂ່ງ ຂອງພວກເຮົາຈະຮູ້ບໍລິສັດທີ່ເປີດຂາຍ ແລະ ທີ່ Stora Enso ບໍ່ມີການດຳເນີນກິດຈະການໃນມາດຣິດ, ແລະ ອາດບໍ່ສາມາດກຳນົດສິ່ງທີ່ການເດີນທາງເຮັດວຽກນັ້ນກ່ຽວກັບຫຍັງ.

 

ພວກເຮົາສື່ສານຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ໂປ່ງໃສ

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບ Stora Enso ທີ່ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື້ອໝັ້ນພວກເຮົາ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງສື່ສານກັບພວກເຂົາໃນລັກສະນະທີ່ຈະແຈ້ງຊັດເຈນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນການ ແລະ ໃຫ້ໝັ່ນໃຈວ່າ ທຸກໆສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຂຽນ ຫຼື ເວົ້າ, ທັງຕໍ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ແມ່ນເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ສົມດຸນກັນ. ພວກເຮົາຍັງຮັບຟັງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂອງ ຂອງພວກເຮົາເພື່ອເຂົ້າໃຈທັດສະນະ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Stora Enso ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການຕ່ງໆທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຕະຫຼາດຮຸ້ນ ແລະ ການລາຍງານທາງການເງິນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງຂອງບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ມີການແບ່ງປັນກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໃນເວລາດຽວກັນ.

ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານທັງໝົດ ຂອງ Stora Enso ທີ່ສາມາດເວົ້າໃນນາມ ຂອງບໍລິສັດໄດ້. ໂຄສົກບໍລິສັດຫຼັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ຜູ້ບໍລິຫານ, ຜູ້ບໍລິຫານຝ່າຍການເງິນ, ຫົວໜ້າຝ່າຍສືສານ, ສຳພັນຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳປະເທດ. ເມື່ອຈຳເປັນຈະມີການຕັ້ງທີມງານສືສານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນໂຄສົກຜູ້ອື່ນໆ. 

 • ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນໂຄສົກ, ຫ້າມເວົ້າຕໍ່ສາທາລະນະໃນນາມ ຂອງ Stora Enso. ສິ່ງນີ້ແມ່ນກວມເອົາເວທີຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ສື່ດັ່ງເດີມ, ແລະ ຕະຫຼາດຮຸ້ນ. ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄຳເຫັນ, ໃຫ້ສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງໂຄສົກທີ່ຖືກຕ້ອງເລື້ອຍໆ.
 • ເມື່ອຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນກໍລະນີທີ່ຄົນຮູ້ວ່າທ່ານແມ່ນພະນັກງານ ຂອງ Stora Enso, ໃຫ້ປະຕິບັດໂຕສອດຄ່ອງກັບຫຼັກປະຕິບັດ ຂອງ Stora Enso ແລະ ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຈະແຈ້ງເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ, ບໍ່ແມ່ນ Stora Enso. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ເບິ່ງ ຄູ່ມືສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ.
 • ເມື່ອນຳໃຊ້ອີເມວ ຂອງບໍລິສັດ, ໃຫ້ຈື່ວ່າທ່ານກຳລັງເປັນຕົວແທນ ຂອງ Stora Enso. ເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງມືອາຊີບ ແລະ ຊື່ສັດ.
 • ຫ້າມແບ່ງປັນຂໍ້ມູນລັບກ່ຽວກັບ Stora Enso, ລູກຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມທູລະກິດຂອງພວກເຮົາທາງອິນເຕີເນັດ.
 • ເຄົາລົບລິຂະສິດ ແລະ ຫ້າມເຂົ້າຮ່ວມໃນການສື່ສານທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຊື່ສຽງຂອງຕົນ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຫຼື Stora Enso.
 • ຫ້າມແບ່ງປັນທຸກໆສິ່ງທີ່ອາດເປັນລັກສະນະການຂົ່ມຂູ່, ການຄຸມຄາມ ຫຼື ການຮຸກຮານ.
       

ຖາມ: ຂ້ອຍໄດ້ພົບເຫັນບາງຄົນທີ່ຂຽນໃນເຟດບຸກວ່າ Stora Enso ກຳລັງຂີ້ຕົວະກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂົງເຂດຂອງຕົນ ແລະ ໃນຄວາມເປັນຈິງກິດຈະການຂອງຕົນນັ້ນສ້າງມົນລະພິດແກ່ດິນ ແລະ ທະເລ. ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ສິ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ຕ້ອງການຕອບໂຕ້ຂໍ້ຄວາມໂພດດັ່ງກ່າວເພື່ອປ້ອງກັນ Stora Enso ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນໄດ້ແນວໃດ.

ຕອບ: ທ່ານບໍ່ຄວນເວົ້າໃນນາມ ຂອງ Stora Enso ເວັ້ນແຕ່ທ່ານໄດ້ຖືກຂໍໃຫ້ເຮັດເປັນການສະເພາະ ເຖິງແມ່ນເມື່ອເຈົ້າມີເຈດຕະນາດີ ແລະ ຕ້ອງການປ້ອງກັນບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາທີມງານການສື່ສານ ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳໄດ້ຕະຫຼອດ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບຄຳຄິດເຫັນທີ່ມີຕໍ່ Stora Enso.