ພວກເຮົານຳພາດ້ວຍຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ  

ວິທີການລາຍງານຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ

ສະເໜີຂຶ້ນ: ວິທີການລາຍງານຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານເຫັນພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ໃຫ້ສະເໜີຂຶ້ນຕະຫຼອດ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕ່າມຄຳສັ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້ເມື່ອມີການລາຍງານ.

 • ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ ເມື່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານຄວນເປັນຜູ້ທີ່ທ່ານຕິດຕໍ່ການລາຍງານຂັ້ນຕົ້ນ.
 • ໜ່ວຍງານບຸກຄະລາກອນພາຍໃນຂອງທ່ານ (HR) ຖ້າຈຳເປັນ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ກຸມໜ່ວຍງານບຸກຄະລາກອນ
 • ຫົວໜ້າຝ່າຍຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດ 
 • Speak Up Hotline ການລາຍງານໃຫ້ສາຍດ່ວນຂອງພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານ ອອນລາຍ, ໂດຍ ອີແມ໌ວ ຫຼື ໂດຍໂທລະສັບ.

ສຳລັບຄຳຖາມໃດໆ, ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມໄດ້ທີ່ 
code@storaenso.com

 ພວກເຮົາເຄົາລົບຫຼັກປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ

ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊທຸກໆຄົນແມ່ນປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຫຼັກການອັນດຽວກັນເຊິ່ງມັນເປັນຄູ່ມືແນະນຳທີ່ອະທິບາຍເຖິງແນວທາງການພັດທະນາທຸລະກິດຢ່າງມີຈັນຫຼັກຍາບັນ, ເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານຕະຫຼອດຮອດຄຸນຄ່າທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄ່ານິຍົມເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ນຳວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ທຸກບ່ອນທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນທຸະລກິດຢູ່.

 1. ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
 2. ເຮັດການຕັດສິນໃຈຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຈັນຍາບັນໃນວຽກປະຈຳວັນຂອງທ່ານ
 3. ຢູ່ກັບຄ່ານິຍົມ ຂອງ Stora Enso ແລະ ປົກປ້ອງຊື່ສຽງ ຂອງພວກເຮົາ
 4. ຮູ້ບ່ອນທີ່ຈະໄປຂໍການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄຳແນະນຳເມື່ອທ່ານຕ້ອງການ.
 5. ລາຍງານກ່ຽວກັບການປະພຶດ ແລະ ການກະທຳທີ່ທ່ານກັງວົນໃຈ.
 1. ຈຳກັດສິດຂອງທ່ານໃນການເປັນພະນັກງານທີ່ຈະເວົ້າຕໍ່ສາທາລະນະກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເປັນຄວາມກັງວົນ ຂອງປະຊາຊົນ
 2. ພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປຸງການຄິດ ຂອງພະນັກງານຂອງພວກເຮົາທັງໝົດມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນ – ພວກເຮົາສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຄວາມຄິດ
 3. ມີຄຳຕອບທັງໝົດ – ເມື່ອມີຂໍ້ສົງໄສ, ຖາມກ່ອນທ່ານຈະລົງມືເຮັດ!

ພວກເຮົາເຮັດການຕັດສິນໃຈໄດ້ຖືກຕ້ອງ

ຂ້ອຍສາມາດຈ່າຍຄ່າອາຫານຄ່ຳຂອງລູກຄ້າໄດ້ບໍ? ຂ້ອຍສາມາດຈ້າງອ້າຍນ້ອງຂອງຂ້ອຍເຮັດວຽກໄດ້ບໍ? ຂ້ອຍຄວນບອກໃຜບາງຄົນກ່ຽວກັບການປະພຶດທີ່ບໍ່ປອດໄພທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນບໍ? ພວກເຮົາພົບກັບຄຳຖາມຕ່າງໆໃນລັກສະນະແບບນີ້ໃນວຽກຂອງພວກເຮົາທຸກໆມື້. ຢູ່ທີ່ບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍແມ່ນເປັນພຽງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ – ການເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງເລິກລົງໄປກວ່ານັ້ນ ແລະ ພິຈາລະນາຖ້າຫາກວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນມັນຖືກກັບຈັນຍາບັນ. ນອກຈາກການຍຶດຖືປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການແລ້ວ, ພວກເຮົາຄວນນຳໃຊ້ຄວາມປາຖະໜາທາງສີລະທຳ ແລະ ຄ່ານິຍົມຂອງບໍລິສັດເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຖາມຕົວທ່ານເອງດ້ວຍຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ ເມື່ອຕັດສິນໃຈສິ່ງທີ່ຈະເຮັດ:

 • ມັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍບໍ?
 • ມັນສອດຄ່ອງກັບຫຼັກປະຕິບັດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງພວກເຮົາບໍ?
 • ມັນສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຄ່ານິຍົມ ຂອງພວກເຮົາບໍ?
 • ມັນຖືກຈັນຍາບັນບໍ?

ພວກເຮົາເວົ້າອອກມາ ແລະ ພວກເຮົາຮັບຟັງ

ວັດທະນະທຳການເປີດເຜີຍ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໄລຍະຍາວ. ການດຳລົງຊີວິດໂດຍຍຶດຖືຕາມຄ່ານິຍົມ ຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົດລະບຽບເທົ່ານັ້ນ –ແຕ່ການໃຊ້ຄ່ານິຍົມເປັນໂຕຊຸກຍູ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານສົນໃຈເລື່ອງຈັນຍາບັນທຸລະກິດກຳລັງເຕີບໂຕ. ການລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມກັງວົນໃຈມັນຊ່ວຍພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະພັດທະນາເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ປາກົດຂຶ້ນມາໃຫ້ສຳເລັດ. ມັນຍັງຊ່ວຍພວກເຮົາສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ພາຍໃນບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊແຕ່ກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາຍນອກ ຂອງພວກເຮົານຳອີກ.

ຖາມກ່ຽວກັບການປະພຶດ ຫຼື ການກະທຳທີ່ເບິ່ງແລ້ວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເວົ້າອອກມາ. ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານຄິດ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດອາດກຳລັງລະເມີດຄ່ານິຍົມທີ່ມີຢູ່ໃນຫຼັກປະຕິບັດນີ້, ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານຕໍ່ການລາຍງານການລະເມີດດັ່ງກ່າວ. ທຸກໆກໍ່ລະນີທີ່ຖືກລາຍງານທັງມົດຖືກສອບສວນໂດຍທີມງານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມພັນທະນາ ຂອງ Stora Enso – ແລະ ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ດຳເນີນການຕໍ່ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າກະທໍາຜິດກ່ອນທີ່ຂໍ້ກ່າວຫານັ້ນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ. ທຸກໆບັນຫາທີ່ພົບເຫັນນັ້ນຈະຈົດຖືກບັນທຶກ, ທົບທວນ ແລະ ລາຍງາຍຕໍ່ທັງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງພວກເຮົາ. ກໍລະນີການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຫຼັກປະຕິບັດ ຂອງ Stora Enso ທີ່ໄດ້ພິສູດແລ້ວເຊັ່ນ: ການຮັບ ຫຼື ການໃຫ້ສິນບົນ, ຈະນຳໄປສູ່ການປະຕິບັດການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດວິໄນ, ປ່ຽນແປງໃນຂະບວນການ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ລວມທັງການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ. ມາດຕະການທາງວິໄນຈະມີຄວາມເປັນທຳ ແລະ ສອດຄ່ອງເລື່ອຍໆ. 

ທຸກໆຄັ້ງທີ່ທ່ານຈະເວົ້າອອກມາທ່ານຄວນຮູ້ສຶກປອດໄພ ແລະ ສະດວດທີ່ຈະເວົ້າມັນອອກມາ – ເຊິ່ງນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊຈິ່ງປົກປ້ອງຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີ່ສະແດງຄວາມກັງວົນໃຈອອກມາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ອົດທົນອົດກັ້ນທຸກການແກ້ແຄ້ນຕໍ່ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີເຈດຕະນາຄວາມເຊື່ອທີ່ດີທີລາຍງານການປະພຶດຜິດ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງການຮູ້ຄວາມຈິງທັງໝົດ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ນັ້ນເປັນຄວາມຈິງເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຈົງໃຈສ້າງການກ່າວຫາທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ, ໃຫ້ການບໍ່ເປັນຄວາມຈິງຕໍ່ຜູ້ສອບສວນ ຫຼື ກໍ່ກວນຂະບວນການສອບສວນ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວັດທະນະທຳການເວົ້າອອກມາປາກົດເປັນຈິງ, ພວກເຮົາຍັງຈຳຕ້ອງຮັບຟັງນຳອີກ. ບັນຫາກັງວົນໃຈທັງໝົດ ແລະ ທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຖິງຈະເປັນສິ່ງທີ່ຂັດແຍ່ງກັນ, ຄວນໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ, ຮັບຟັງ ແລະ ແກ້ໄຂໂດຍຜູ້ຈັດການ ຂອງພະນັກງານ. ບັນດາຜູ້ຈັດການຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ ຂອງຕົນຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາຖືກຮັບຟັງ ແລະ ຄຳຄິດເຫັນ ຂອງພວກເຂົານັ້ນສຳຄັນ, ເຖິງແມ່ນເລື່ອງນັ້ນຈະຍາກທີ່ຈະເວົ້າເຖິງ. ບັນດາຜູ້ຈັດການຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສົ່ງຕໍ່ຄຳຕິຕຽນທີ່ໜັກໜ່ວງຫາທີມງານກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ທີມງານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມເພື່ອເຮັດການສືບສວນ ແລະ ການດຳເນີນການຕໍ່ໄປ.

ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ຍິນຄຳຄິດເຫັນດັ່ງນີ້, ທ່ານອາດກຳລັງພົບເຫັນການລະເມີດຫຼັກປະຕິບັດ ຂອງ Stora Enso ແລະ ຄວນຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຈັດການ ຂອງທ່ານ ຫຼື ທີມງານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດ ເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳ:

”ຕື່ນໄດ້ແລ້ວ ນີ້ແມ່ນທຸລະກິດ. ທຸກໆຄົນກຳລັງເຮັດສິ່ງນີ້”.
”ຂ້ອຍແນ່ໃຈວ່າ ເຈົ້າເຮັດຖືກຕ້ອງແລ້ວ, ແຕ່ຕອນນີ້ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຫາໄດ້ເຊິ່ງຈັນຍາບັນທັງໝົດ.”
”ນີ້ແມ່ນວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ໃນປະເທດນີ້, ນີ້ແມ່ນວິທີທາງທີ່ພວກເຮົາເຮັດທຸລະກິດ”.