Wij geven om mens en planeet

Rapporteer uw zorgen

Blijf niet zwijgen: hoe moet je je bezorgdheden melden

Als je gedrag ziet dat in jouw ogen niet goed is, moet je dit altijd melden. Probeer onderstaande volgorde aan te houden wanneer je iets wilt melden.

 • Je manager Indien mogelijk, zou je manager je eerste contactpersoon moeten zijn.
 • Je lokale Human Resources (HR) Als het nodig is, kan je contact opnemen met Group HR.
 • Head of Ethics and Compliance
 • Speak Up Hotline Meldingen aan onze hulplijn kunnen online gemaakt worden, via e-mail of telefonisch. 

Bij vragen, kan je contact opnemen met Ethics and Compliance op 
code@storaenso.com

Wij blijven veilig

Stora Enso wil dat iedereen elke dag veilig huiswaarts keert – onze werknemers, onze contractoren en leveranciers, evenals onze bezoekers. Ons doel is nul ongevallen en wij werken elke dag om dat doel te bereiken.

Bij Stora Enso begint veiligheid bij de directie, maar het is ook eenieders persoonlijke verantwoordelijkheid om veilig te werken. Wij geloven in het scheppen van een open veiligheidscultuur waar iedereen constructief feedback kan geven en waarnemingen kan doorgeven over veilig(e) en onveilig(e) gedrag en situaties. Wanneer wij de juiste keuzes maken en juiste beslissingen nemen over veiligheid en elkaar laten weten wanneer we het beter moeten doen, kunnen alle ongevallen voorkomen worden.

 • Stel uzelf op de hoogte van het veiligheidsbeleid en de -instructies van de Groep. Er zijn landspecifieke eisen en richtlijnen beschikbaar voor managers en werknemers.
 • Neem contact op met uw lokale Safety Manager of met HR voor lokale veiligheidstrainingen, -regels en -instructies.

Q: Ik bezoek een van onze fabrieken en als we de productieruimte willen betreden, geeft mijn gastheer mij een veiligheidsbril en een fluohesje, maar geen helm of veiligheidsschoenen. Ik heb ook geen veiligheidsinstructies gekregen en vraag me nu af of het wel veilig is de productieruimte te bezoeken. Wat moet ik doen?

A: Veiligheidsinstructies voor onze fabrieken en zelfs voor bepaalde afdelingen kunnen verschillen; het is dus belangrijk dat u uw gastheer vraagt of uw veiligheidsuitrusting wel voldoende is. Maar ondanks dat had u bij aankomst veiligheidsinstructies moeten krijgen, inclusief instructies over wat u moet doen in noodsituaties. Bespreek dit met uw gastheer en rapporteer het geval als een veiligheidsobservatie bij de lokale veiligheidsmanager.

Wij bevorderen diversiteit 

Wij geloven dat diversiteit onze concurrentiekracht versterkt en wij streven naar een weerspiegeling van de gemeenschappen waar wij opereren. Werkteams die divers zijn, maken het onderzoeken van verschillende perspectieven mogelijk en dagen onze manier van denken uit, wat een bijdrage is tot een betere besluitvorming. Diversiteit houdt voor ons verschillende aspecten in, zoals sekse, leeftijd, vaardigheden, ervaring, cultuur en persoonlijkheid.

 • Probeer altijd teams te vormen van mensen met verschillende achtergronden en vaardigheden.  

Wij respecteren mensenrechten

Stora Enso houdt zich aan internationaal erkende mensen- en arbeidsrechten en normen en deze moeten op al onze werknemers van toepassing zijn. Wij tolereren geen discriminatie op grond van etniciteit, leeftijd, geslacht, handicaps, seksuele geaardheid, religieuze opvattingen, politieke meningen, gezinsstatus, sociale achtergrond of andere kenmerken.

Wij tolereren geen enkele vorm van laster, waaronder geweld, ongewenste seksuele intimiteit, bestraffing of misbruik van welke aard dan ook. Wij staan dwangarbeid of kinderarbeid niet toe.

Wij respecteren het recht van werknemers om zich te organiseren, wel of niet lid te worden van beroepsverenigingen en vakbonden en collectief te onderhandelen met de onderneming. Waar nodig zullen wij andere vormen van werknemersvertegenwoordiging mogelijk maken.

 • Stel uzelf op de hoogte van wat het respecteren van mensenrechten betekent voor Stora Enso en in uw eigen werk.
 • Wees altijd respectvol en inclusief in uw contact met collega's, zakelijke partners, leden van de gemeenschap en andere belanghebbenden.

Wij zijn een verantwoordelijke buur 

De bedrijfsactiviteiten van Stora Enso zijn zeer afhankelijk van lokale gemeenschappen voor gemotiveerde en concurrerende arbeidskrachten, maar ook voor het inwinnen van onze belangrijkste grondstof: hout. Wij willen dat deze gemeenschappen op lange termijn economisch en sociaal kunnen gedijen waarbij ook rekening wordt gehouden met het milieu.

Hiervoor willen we een bijdrage leveren aan de positieve sociale en economische ontwikkeling van deze gemeenschappen en eventuele negatieve effecten van onze activiteiten tot een minimum te beperken. Vrijwillige investeringen in de gemeenschap komen zowel de gemeenschappen als ondernemingen op lange termijn ten goede, en daarom ondersteunt Stora Enso de gemeenschappen rond haar fabrieken en bedrijfsactiviteiten op verschillende manieren. Wij blijven ook actief in gesprek met lokale belanghebbenden.

Wij gaan in gesprek met onze belanghebbenden en pakken sociale kwesties aan in samenwerking met partners op lokaal, nationaal en regionaal niveau.

Wij respecteren de culturen, gewoonten en waarden van lokale gemeenschappen en bouwen relaties met hen op om wederzijds begrip te versterken, terwijl we er op hetzelfde moment naar streven om de waarden van de Stora Enso Code na te leven.

 • Stel uzelf op de hoogte van wat investering in de gemeenschap voor Stora Enso betekent.
 • Respecteer de culturen, gewoonten en waarden van lokale gemeenschappen en streef er tegelijk naar om te leven naar de waarden in deze Code.
   

Wij bestrijden klimaatverandering

Als onderneming in hernieuwbare materialen is Stora Enso in de unieke positie om de klimaatverandering te bestrijden, omdat onze op hout gebaseerde producten een alternatief met lage koolstofuitstoot zijn voor op fossiele grondstof gebaseerde oplossingen, en ook koolstof opslaan, zelfs via recycling. Bomen in duurzaam beheerde bossen nemen koolstofdioxide uit de lucht op en dienen zo als koolstofopslag.

Wij gaan klimaatverandering ook tegen in onze bedrijfsactiviteiten door bijvoorbeeld energie-efficiëntie te verbeteren en fossiele brandstoffen te vervangen door biomassabrandstoffen. Bovendien waren wij de eerste in onze bedrijfstak die ambitieuze wetenschappelijk gebaseerde doelen hebben gesteld om de uitstoot van broeikasgassen niet alleen bij onze bedrijfsactiviteiten maar ook in de hele waardeketen te verminderen. In 2021 hebben wij ons doel bijgesteld om te waarborgen dat onze inspanningen ertoe bijdragen dat de wereldwijde temperatuurstijging beperkt blijft tot onder de 1,5 graden C.

 • Stel uzelf op de hoogte van welke invloed klimaatverandering kan hebben op uw werk en wat de beste manieren voor ondernemingen zijn om een positieve bijdrage te leveren.
 • Bedenk hoe uw team Stora Enso kan helpen om nog meer energie te besparen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen – geen enkele initiatief is te klein.

Wij respecteren het milieu

Onze belangrijkste grondstof, hout, is hernieuwbaar – het groeit terug. Onze producten slaan koolstof op, ze zijn recycleerbaar, veel producten zijn ook biologisch afbreekbaar en ze kunnen allemaal aan het eind van hun levenscyclus gebruikt worden om hernieuwbare energie mee te maken. Wij gebruiken alleen hout uit duurzaam beheerde bossen en wij gebruiken de bronnen zo efficiënt mogelijk. Dit alles geeft ons de gelegenheid om zowel in de kringloop- als bio-economie actief te zijn en om een positieve invloed op het wereldklimaat en het milieu te hebben.

Maar onze bedrijfsactiviteiten en onze waardeketen zorgen ook voor uitstoot in de lucht en het water. Om de biodiversiteit, waterwegen, ons klimaat en de grond te vrijwaren, werken we continu en systematisch naar een betere milieuprestatie door doelen te stellen en onze voortgang te meten en daarover te rapporteren.

Wij geloven dat al onze werknemers ons kunnen helpen beter te zijn. Stel uzelf de vraag: wat kan ik nog meer doen om duurzaamheid op het werk te bevorderen?

 • Wees u bewust van de potentiële invloed die uw werk kan hebben op het milieu. Als u vragen hebt, bespreek ze in uw team. Uw manager kan contact opnemen met duurzaamheidsdeskundigen van uw divisie of van de Groep als u advies nodig hebt.
 • Gebruik bronnen efficiënt en gebruik en recycleer materialen waar mogelijk om afval tot een minimum te beperken.
 • Verkies waar mogelijk hernieuwbare materialen boven niet-hernieuwbare materialen.
 • Bespaar water waar u maar kunt.
 • Als u ideeën hebt voor het verbeteren van duurzaamheid voor uw unit, deel ze dan met uw team, uw manager en/of het hoofd van uw unit.
   

Q: Er zijn geen mogelijkheden om karton te sorteren op mijn werklocatie. Ik vind dat niet goed, vooral niet omdat we voor een onderneming werken die karton maakt en recyclage promoot. Ik heb mijn manager gevraagd dit te onderzoeken en heb contact opgenomen met de unitmanager om dit te veranderen, maar er is nog niets gebeurd. Is er iets wat ik kan doen?

A: Recyclage is erg afhankelijk van de lokale infrastructuur en bepaalde dingen kunnen op sommige locaties niet en op andere wel worden gesorteerd. Als karton wel kan worden gesorteerd in uw gebied, probeer dan andere teamleden of collega's te vinden die uw idee steunen. Samen kunnen jullie het initiatief in jullie unit stimuleren. U kunt ook deskundigen binnen uw unit, divisie of de Group raadplegen.