Hoolime inimestest ja planeedist

Teata oma murest

Kuidas oma murest teada anda

Kui näete käitumist, mis ei tundu õige, andke sellest kindlasti teada. Püüdke teavitades järgida allolevat järjestust.

 • Teie juht Võimaluse korral peaks teie juht olema teie peamine teavitamise kontaktisik
 • Kohalik personaliosakond (HR) Vajaduse korral võite pöörduda kontserni personaliosakonna poole
 • Eetika ja vastavuse osakonna juht
 • Speak Up Hotline Meie vihjeliinile saab teavitusi jätta veebis, e-posti või telefoni teel

Küsimuste korral pöörduge

eetika ja vastavuse osakonna poole 

code@storaenso.com

Jääme ohutuks

Stora Enso tahab, et kõik jõuaksid iga päev tervelt koju – meie oma töötajad, meie alltöövõtjad ja tarnijad, samuti ka tööala külastajad. Meie eesmärk on mitte ühtegi õnnetust ja me liigume iga päev selle eesmärgi poole.

Stora Ensos algab ohutus juhtimisega, kuid ohutult töötamine on ka igaühe isiklik vastutus. Usume avatud ohutuskultuuri loomisesse, kus kõik saavad konstruktiivsel viisil anda tagasisidet ning teha tähelepanekuid ohutu ja ohtliku käitumise kohta. Tehes ohutuse seisukohast häid valikuid ja otsuseid ning andes teineteisele teada millal peaksime toimima paremini, saab kõiki õnnetusi ära hoida.

 
 • Tutvuge meie grupisiseste ohutuseeskirjade ja juhistega. Juhtidele ja töötajatele on kättesaadavad ka riigikohased nõuded ja suunised.
 • Kohalike ohutuskoolituste, reeglite ja juhendite saamiseks võtke ühendust kohaliku ohutusjuhi või personaliosakonnaga.

K. Külastan üht meie tehastest ja kui olen tootmisalasse sisenemas, annab minu võõrustaja mulle kaitseprillid ja helkurvesti, kuid mitte kiivrit ega turvakingasid. Mulle ei ole antud ohutusjuhiseid ja ma ei ole kindel, kas mul on üldse ohutu tootmisala külastada. Mida ma peaksin tegema?

V: Meie tehaste ja isegi konkreetse tehase erinevate osakondade ohutusjuhised võivad olla erinevad, nii et on oluline küsida oma võõrustajalt kas see kaitsevarustus on piisav. Kuid vaatamata sellele oleksite pidanud saama saabumisel ohutusjuhised, sh mida teha eriolukorras. Andke oma võõrustajale tagasisidet ja teatage juhtumist kui ohutustähelepanekust kohalikule ohutusjuhile.

Edendame mitmekesisust 

Usume, et mitmekesisus tugevdab meie konkurentsivõimet ja püüab peegeldada ühiskondasid kus me tegutseme. Eri töömeeskonnad võimaldavad meil uurida erinevaid perspektiive ja muudavad meie mõtteviisi, panustades paremasse otsuste tegemisse. Mitmekesisus tähendab meile erinevaid mitmekesisuse aspekte sh sugu, vanus, oskused, kogemused, kultuur ja isiksus. 

 • Võtke alati eesmärgiks ehitada üles meeskonnad, mis koosnevad eri tausta ja oskustega inimestest.

Austame inimõigusi

Stora Enso järgib rahvusvaheliselt tunnustatud inim- ja tööõigusi ning standardeid ja neid tuleb rakendada kõikidele meie töötajatele. Me ei luba diskrimineerimist kellegi suhtes nende rahvuskuuluvuse, vanuse, soo, puude, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu, sotsiaalse päritolu või muu sarnase tõttu. 

Me ei aktsepteeri mingisugust tagakiusamisvorm, sh vägivalda, seksuaalset ahistamist, karistamist või väärkohtlemist. Me ei luba kasutada sunniviisilist tööd ega lapstööjõudu. 

Austame oma töötajate õigust organiseeruda, liituda või mitte liituda ühingute ja ametiühingutega ning pidada ettevõttega kollektiivläbirääkimisi. Vajaduse korral aitame kaasa muudele töötaja esindamise vormidele. 

 
 • Harige ennast selles, mida inimõiguste austamine Stora Enso ja teie enda töö jaoks tähendab.
 • Näidake kolleegide, äripartnerite, kogukonna liikmete ja teiste sidusrühmadega suheldes alati üles austust ja kaasake neid.
   

Oleme vastutustundlik naaber 

Stora Enso töö oleneb motiveeritud ja konkurentsivõimelise tööjõu ning ka meie kõige olulisema tooraine – puidu – leidmise tõttu tugevalt kohalikest kogukondadest. Tahame veenduda, et need kogukonnad arenevad pikas perspektiivis majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt. 

Selleks panustame nende kogukondade positiivsesse sotsiaalsesse ja majanduslikku arengusse ning minimeerime meie tegevuse negatiivse mõju neile. Vabatahtlik investeering kogukonda toob pikas perspektiivis kasu nii kogukondadele kui ka ettevõtetele ning seetõttu toetab Stora Enso oma tehaste ja tegevuspiirkonna ümbruses olevaid kogukondi mitmel viisil. Oleme ka aktiivses dialoogis kohalike sidusrühmadega.

Oleme oma sidusrühmadesse kaasatud ja tegeleme ühiskondlike probleemidega koostöös partneritega kohalikel, riiklikel ja regionaalsetel tasanditel. 

Austame kohalike kogukondade kultuuri, kombeid ja väärtusi ning loome nendega suhteid teineteisemõistmise tugevdamiseks, samal ajal püüdes elada kooskõlas Stora Enso tegevusjuhendis toodud väärtustega.

 • Harige ennast selles, mida tähendab Stora Enso jaoks ühiskonnainvesteering.
 • Austage kohalike kogukondade kultuuri, kombeid ja väärtusi, püüdes samal ajal elada kooskõlas tegevusjuhendis toodud väärtustega.

Võitleme kliimamuutustega

Taastuvate materjalide ettevõttena on Stora Enso ainulaadsel positsioonil kliimamuutustega võitlemisel, sest meie puidupõhised tooted pakuvad väikese süsinikusisaldusega alternatiive fossiilipõhistele lahendustele ja säilitavad süsinikku isegi ringlussevõtu kaudu. Jätkusuutlikult majandatud metsade puud neelavad atmosfäärist süsinikdioksiidi ja toimivad süsiniku salvestajana.

Samuti võitleme kliimamuutuste vastu oma tegevuse abil, parandades näiteks energiatõhusust ja asendades fossiilkütuseid biomasskütustega. Lisaks seadsime oma valdkonnas esimesena ambitsioonikad teaduspõhised eesmärgid kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks nii oma tegevuses kui ka kogu väärtusahelas. 2021. aastal värskendasime oma eesmärki tagamaks, et meie jõupingutused aitaksid hoida globaalse temperatuuritõusu alla 1,5 kraadi C.

 • Harige end teemal, millist mõju võivad kliimamuutused teie tööle avaldada ja kuidas ettevõtted saaksid anda oma panuse.
 • Mõelge, kuidas teie meeskond saaks aidata Stora Ensol energiat veelgi säästa ja kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada – ükski pingutus pole liiga väike.

Austame keskkonda

Meie peamine tooraine, puit, on taastuv – see kasvab tagasi. Meie tooted talletavad süsinikku, need on töödeldavad, paljud neist on biolagundatavad ja neid kõiki saab nende olelustsükli lõpus kasutada taastuvenergiana. Hangime puitu vaid jätkusuutlikult majandatavatest metsadest ja kasutame ressursse võimalikult tõhusalt. Kõik see annab meile võimaluse töötada nii ring- kui ka biomajanduses ning mõjutada globaalset kliimat ja keskkonda positiivselt.

Kuid meie töö ja meie väärtusahel toodavad ka heitmeid õhku ja vette. Elurikkuse, veeteede, kliima ja pinnase kaitsmiseks töötame katkematult ja süstemaatiliselt parema keskkonnategevuse tulemuslikkuse saavutamise nimel, seades eesmärke, mõõtes edusamme ja koostades neist raporteid. 

Usume, et kõik meie töötajad saavad aidata meil paremad olla. Küsige endalt: mida saaksin veel teha jätkusuutlikkuse edendamiseks tööl?

 
 • Olge teadlik võimalikest mõjudest, mis teie tööl võib keskkonnale olla. Küsimuste korral arutage seda oma meeskonnaga. Vajaduse korral saab teie juht nõu saamiseks võtta ühendust osakonna või kontserni jätkusuutlikkuse ekspertidega.
 • Kasutage ressursse tõhusalt, võimaluse korral taaskasutage ning võtke materjale ringlusse, et jäätmeid vähendada.
 • Eelistage alati taastuvaid materjale mittetaastuvatele, kui see on võimalik.
 • Sääske vett alati, kui saate.
 • Kui teil on ideid jätkusuutlikkuse parendamiseks oma üksuses, jagage neid oma meeskonna, juhi ja/või oma üksuse juhiga.
   

K. Minu üksuses ei ole paberi ja papi ringlussevõtu vahendeid. Ma arvan, et see on vale, eriti kui me töötame ettevõtte heaks, mis teeb karbipappi ja edendab ringlussevõttu. Olen muudatuste tegemiseks oma juhil palunud asja uurida ja võtnud ühendust oma üksuse haldusjuhiga, aga midagi ei ole ette võetud. Kas ma saan midagi teha?

V: Ringlussevõtt sõltub väga palju kohalikust taristust ja mõnes piirkonnas ei pruugi mõned esemed olla ringlussevõetavad, samal ajal kui teises piirkonnas on. Kui teie piirkonnas saab pappi ringlusse võtta, proovige oma ideed edasi arendada, leides meeskonnakaaslaseid või teisi kolleege, kes samamoodi tunnevad. Koos saate oma üksuse algatusvõimet ergutada. Võite nõu saamiseks võtta ühendust ka üksuse, osakonna või kontserni jätkusuutlikkuse ekspertidega.