Teeme seda, mis on õige

Teata oma murest

Kuidas oma murest teada anda

Kui näete käitumist, mis ei tundu õige, andke sellest kindlasti teada. Püüdke teavitades järgida allolevat järjestust.

 • Teie juht Võimaluse korral peaks teie juht olema teie peamine teavitamise kontaktisik
 • Kohalik personaliosakond (HR) Vajaduse korral võite pöörduda kontserni personaliosakonna poole
 • Eetika ja vastavuse osakonna juht
 • Speak Up Hotline Meie vihjeliinile saab teavitusi jätta veebis, e-posti või telefoni teel

Küsimuste korral pöörduge

eetika ja vastavuse osakonna poole 

code@storaenso.com

Järgime seadust

„Tee seda, mis on õige” – need sõnad peaksid juhtima kõiki Stora Enso töötajaid nende igapäevatöös. See tähendab, et me järgime äri tehes alati kõiki kehtivaid kohalikke, riiklikke ja rahvusvahelisi seadusi ja eeskirju ning vabatahtlikke kohustusi. Esmatähtis on, et olete teadlik oma tööle kehtivatest seadustest ja eeskirjadest ning järgite neid, sh ettevõtte põhimõtteid. Kui kohalikud seadused või eeskirjad erinevad meie tegevusjuhendist, peame tagama mõlematest standarditest kinnipidamise. Kuid vaid reeglite järgimisest ei piisa – kui vähegi võimalik, ei piirdu me üksnes nõuete järgimisega ja proovime alati olla paremad.

Nõuame ka kõikidelt Stora Enso nimel töötavatelt agentidelt, konsultantidelt ja äripartneritelt samade seaduste ja tavade, sh Stora Enso tarnija käitumiskoodeksi järgimist.

Meil on täisleppimatus korruptsiooni suhtes

Meie edu taastuvmaterjalide ettevõttena põhineb meie pakutavatel toodetel ja teenustel, mitte ebaeetilisel või illegaalsel käitumisel nagu korruptsioon. Korruptsioon – võimu kuritarvitamine isikliku kasu saamise eesmärgil – ilmneb erinevas vormis nagu altkäemaks, liigne äriline meelelahutus ja huvide konflikt.

Me ei anna kunagi altkäemaksu ega tee lihtsustatud makseid

Meil on täisleppimatus altkäemaksu ja lihtsustatud maksete suhtes. Pingutame, et meie nimel tegutsevad välised äripartnerid oleksid teadlikud ja jagaksid meie pühendumust eetilise äritegevuse suhtes. Meil on täisleppimatus altkäemaksu ja lihtsustatud maksete suhtes. Pingutame, et meie nimel tegutsevad välised äripartnerid oleksid teadlikud ja jagaksid meie pühendumust eetilise äritegevuse suhtes. 

Väldime liigset ärilist meelelahutust

Konkureerime ja ajame äri ainult kvaliteedile ja konkurentsile tuginedes. Me ei paku ega võta vastu kingitusi, võõrustamist ega kulude hüvitamist mis on ebamõistlikult suure väärtusega või mis võivad ärilisi otsuseid ebasobivalt mõjutada – või luua isegi selle mulje. Tagame, et hinnasoodustused, komisjonitasud, annetused ja sponsorlused tehakse läbipaistvalt. 

Väldime huvide konflikti

Selleks et Stora Enso jääks edukaks taastuvate materjalide ettevõtteks, peavad kõik äritehingud olema tehtud Stora Enso parimaid huvisid silmas pidades. See tähendab, et väldime kõiki huvide konflikte. 

Huvide konflikt tekib, kui olete oma isiklikus elus seotud millegagi, mis võib mõjutada teie tööd Stora Ensos, ja muuta keeruliseks otsuste tegemise Stora Enso parimates huvides. Seda tüüpi isiklikud kaalutlused või suhted ei tohiks kunagi mõjutada teie tööd Stora Ensos. Vältige ka olukordi, kus kõrvalseisjale võib tunduda, et esineb huvide konflikt.

Näited võimalikest huvide konfliktist:

 • Välise töö võtmine, mis võib olla konfliktis teie tööga Stora Ensos.
 • Lepingu allkirjastamine äriga mida juhib või mille omanik on teie pereliige.
 • Tegutsemine ettevõtte juhi, juhatuse liikme või konsultandina teises ettevõttes ilma oma juhi loata. Te ei vaja luba, et olla seotud mittetulundus- või heategevusorganisatsioonidega.
 • Finantshuvid nagu aktsiate omamine ettevõtetes, mis on Stora Enso tarnijad, kliendid või konkurendid. Teil võivad olla ebaolulised aktsiad ettevõttes või fondis, kus teil kui omanikul ei ole võimalust mõjutada ettevõtte tegevust.
 • Ärge pakkuge, lubage ega võtke vastu altkäemaksu, lihtsustatud makseid, illegaalseid hinnasoodustusi või teisi ebaeetilisi makseid – isegi kui sellised maksed on kohalikus kultuuris tavapärased.
 • Kingitusi või võõrustamist ei tohiks kunagi pakkuda viisil mis paneb saaja tundma, et andja ootab midagi vastutasuks. Need ei tohi olla ekstravagantsed, liiga väärtuslikud ja neid ei tohi pakkuda liiga sageli.
 • Te ei tohi kunagi anda ega vastu võtta sularaha või sellega võrdväärset.
 • Stora Enso maksab alati ise oma ettevõtte personali reisi- ja majutuskulud, kuid tavapäraseid ärialaseid viisakusavaldusi, näiteks toidu eest maksmist või taksosõidu jagamist võidakse pidada mõistlikuks võõrustamiseks.
 • Kui arvate, et esineda võib huvide konflikt, pidage nõu oma juhiga.
 • Kui kahtlustate, et teie isiklik elu või suhted võivad mõjutada teie otsuste tegemist, veenduge, et teie olukorraga mitteseotud kolleeg teeb otsuse (nt kedagi palgates).
 • Veenduge alati, et teil on oma juhi heakskiit ja märge selle kohta, kes tegi lõpliku otsuse.
      

K. Väga tähtsa kliendi peamine kontaktisik helistas mulle ja nõudis, et maksaksime uuele kontole kokkulepitud hinnasoodustuse. Selle konto omanik ei ole klient, vaid nimi, mida ma ei tunne. Kas tohin makse teha? 

V: Ei. Konto võib kuuluda kliendile, aga see võib olla ka kontaktisiku erakonto; sel juhul ei oleks enamikus riikides hinnasoodustusega makse tegemine mitte ainult ilmselge altkäemaks, vaid ka kriminaalkuritegu. Veenduge, et mõistaksite ühendust kliendi ja konto vahel enne makse tegemist ja järgige meie äritavade eeskirjas toodud reegleid.

Me tunneme oma äripartnereid

Globaalse ettevõttena töötab Stora Enso kümnete tuhandete tarnijate, klientide, agentide, konsultantide ja teiste äripartneritega üle kogu maailma. Kui me teame kes meie äripartnerid on, saame vähendada ohtu olla kaasatud ebaeetilisse, illegaalsesse või kriminaalsesse tegevusse. Enne äripartneri valimist tehke alati hoolikas kontroll. Ettevõttena ei vastuta me ainult oma töötajate käitumise eest, vaid ka nende käitumise eest, kes meid esindavad. 

Oleme pühendunud kehtivate kaubandussanktsioonide programmide ning rahapesuvastase ja terrorismi rahastamise seaduste järgimisele üle maailma. Me ei tee tehinguid osapooltega kellele on määratud kaubandussanktsioonid ja või kes osalevad rahapesus või kriminaalkorras karistatavates maksupettustes. Kõik finantstoimingud tuleks teha läbipaistvalt ja need täpselt kirja panna.

 
 • Enne meie nimel tegutsevate väliste osapooltega koostöö tegemist järgige meie altkäemaksuvastase kontrolli protseduure. Vältige partnereid, kellel on teadaolev altkäemaksu ajalugu või on teisi altkäemaksu ohu märke.
 • Kontrollige, et võimalikel äripartneritel ei oleks kehtivaid sanktsioone. Planeerides ülekandeid millel on seosed riikidega millele kehtivad kaubandussanktsioonide programmid tuleb järgida meie kontrolliprotseduure.
 • Olge tähelepanelik võimaliku rahapesu ja terrorismi rahastamise ohumärkide suhtes. Ohumärkide hulka võivad kuuluda keerukad või ebatavalised maksestruktuurid või -meetodid (nt sularaha), maksetaotlused mitteseotud kontole või kolmandale osalisele või nähtava ärilise eesmärgi puudumine ülekande korral.
 • Enne kui seote end osalisega mis asub maksuparadiisi riigis, veenduge, et see oleks seaduslik äri. Meie eetika ja nõuetele vastavuse meeskond saab seda kontrollida.
      

K. Olen tehingut sulgemas. Kliendi tehas asub Kesk-Euroopas, kuid kliendi hankeleping on sõlmitud juriidilise kehaga mis asub Bahamal. Klient selgitas, et kõik kaubad tuleks tarnida nende tehasesse Kesk-Euroopas, kuid arved tuleb saata Bahamal asuvale ettevõttele. Kas tohin lepingu sõlmida?

V: Lepingut allkirjastades võite aidata kaasa maksudest kõrvalehoidmisele. Kõik äritehingud maksutundlikus riigis, näiteks Bahamal, asuva ettevõttega, peavad läbima uurimise (täpsemalt on kirjeldatud meie äritavade eeskirjas). Mitme riigiga seotud tehingustruktuur nagu see, võib endas kätkeda maksu- ja isegi rahapesuriske. Konsulteerige nõu saamiseks kontserni maksuosakonnaga. 

Konkureerime ausalt

Stora Enso tippkvaliteediga tooted ja teenused ning meie andekad ja pühendunud töötajad teevad meid edukaks ja konkurentsivõimeliseks. Vaba ja ausa konkurentsi toetamine turul toimib meie huvides ja pakub suures plaanis ühiskonnale hüvesid.

Usume, et kõik ettevõtted peaksid saama meiega kaubelda ja konkureerida nii nagu nad soovivad seni, kuni nad järgivad kohalikke seadusi ja eeskirju nii nagu meie seda teeme. Me ei sega end kunagi hindade kunstlikult kõrgeks või madalaks fikseerimisse ega võta osa mistahes muudest tavadest või kokkulepetest mis piiravad konkurentsi. Me ei vaheta konkurentidega konfidentsiaalset teavet. 

 
 • Üldiselt ärge nõustuge hinnakokkulepete, tootmismahtude, turu jagamise või klientide jaotusega. 
 • Ärge jagage konfidentsiaalset turuga seotud teavet konkurentidega. Kõige turvalisem viis seda teha, on vältida kõiki ebavajalikke kontakte meie konkurentidega – veenduge alati, et teil on konkurendiga kontakteerumiseks põhjendatud ja seaduslik põhjus. Kõiki ebavajalikke kontakte meie konkurentidega tuleks vältida. Kui konkurent algatab diskussiooni turuga seotud teemadel, peatage see kohe ning teavitage eetika ja nõuetele vastavuse osakonda. 
 • Ärge tehke avalikke hinnateadaandeid ega jagage turunduslikult tundlikku teavet väliste osalistega, konsulteerimata eetika ja nõuetele vastavuse meeskonnaga.
 • Veenduge enne konkurentidega kokkulepete sõlmimist või tarnijate või klientidega ainuõigusliku ostu-müügilepingu sõlmimist, et saate õigusnõu. 

K. Töötan müügiosakonnas ning kohtun messidel ja ametiühingu üritustel regulaarselt Stora Enso konkurentide töötajatega. Mõnikord tulevad teemaks turusuundumused. Millega peaksin nende vestluste käigus arvestama?

V: Üldiselt võib iga vestlus, mis võib mõjutada konkurendi turundusstrateegiat, tuua kaasa illegaalse teabevahetuse. Peaksite eesmärke ja tulevikku vaatavaid teemasid, mis puudutavad hindu, mahtusid ja kliente, arutades olema eriti ettevaatlik. 

Kaitseme meie varasid ja väärtustame privaatsust 

Uuenduslikkus on Stora Enso muutuste alus ja selleks, et jääda konkurentsivõimeliseks, tahame kaitsta seda mis on meie oma. Oma töös kasutate ilmselt arvuteid, mobiiltelefone, rakendusi ja muid tehnoloogilisi vahendeid, mis kuuluvad Stora Ensole. Neid tuleks peamiselt kasutada ettenähtud ärilistel eesmärkidel – ettevõtte antud tehnoloogiliste seadmete või varustuse tööalane ega isiklik kasutus ei tohi olla vastuolus Stora Enso huvide, põhimõtete ega suunistega. Loomulikult peab kogu kasutus olema vastavuses kehtivate seaduste ja eeskirjadega.

Kaitseme tundlikku teavet

Stora Enso heaks töötamine tähendab, et kohtlete teile töö käigus teatavaks saanud tundlikku teavet täieliku konfidentsiaalsusega. Tundliku teabe jagamine kõrvaliste isikutega või selle kasutamine isiklikuks heaoluks võib Stora Ensole kahju teha. Tehke midagi selle kaitsmiseks. 

Turu kuritarvitamise ärahoidmiseks seame piirangud ka aktsiatega kauplemisele, avalikustamisele ja siseinfo muul viisil kasutamisele.

 

Väärtustame privaatsust 

Digitaliseerimine annab Stora Ensole suurepärased võimalused, kuid toob kaasa ka probleeme, näiteks kuidas kohelda meie töötajate, klientide, tarnijate ja teiste sidusrühmade isikuandmeid. Selle teabe kogumine ja töötlemine toimub alati kindlaksmääratud ja õigustatud ärilistel eesmärkidel ning kooskõlas kehtivate seadustega.  

 • Kaitske teile usaldatud tehnoloogilisi seadmeid ja varustust ning kasutage neid ainult seaduslikul ja eetilisel viisil. Austage autoriõigust, installige ettevõtte arvutitesse ainult litsentsiga tarkvara ja hoidke eemale ebaturvalistest veebilehtedest.
 • Ärge salvestage ettevõtte omanduses olevatesse arvutitesse solvavat või kõlvatut materjali (nt pornograafia).
 • Arutage tundlikku teavet ainult privaatsete sätete korral ja inimestega, kes on selleks volitatud. Vältige selle arutamist pere või sõpradega avalikes kohtades nagu restoranides, hotellifuajeedes, ühistranspordis, ametiühingu koosolekutel või sotsiaalmeedias.
 • Ärge kasutage sama parooli mitmel lehel. Lekkinud juurdepääsuparoole saab väga kergesti kasutada muudes teenustes, eriti kui kasutajanimi on Stora Enso e-posti aadress.
 • Pidage meeles, et te ei tohi kasutada ettevõtte mitteavalikku teavet aktsiate või väärtpaberite ostmiseks või müümiseks – või muuks isikliku kasu saamiseks.
 • Isikuandmete kogumisel ja töötlemisel peab olema selge ja põhjendatud äriline eesmärk ning see peab olema vastavuses kehtivate seadustega. See peaks olema teie tehtava töö jaoks asjakohane ja vajalik.
 • Koguge ainult sellisel määral isikuandmeid, mis on konkreetse eesmärgi jaoks vajalikud; veenduge, et need oleks täpsed ja ajakohased ning aegumise korral või ebavajalikuks osutudes kustutage need kõikidest kaustadest.
 • Olge täielikult läbipaistev selle suhtes, kuidas andmeid kasutatakse.
 • Hoidke kõiki isikuandmeid ohutult ja turvaliselt. Andmeid peaksid vaatama ainult volitatud töötajad ja välised osalised.
      

K. Töötan konfidentsiaalse projekti kallal, mis on seotud võimaliku süüdistusega, mis puudutab Hispaanias asuvat ettevõtet. Turul on üldteada, et see ettevõte on müügis, kuid võimalikud ostjad ei ole teada. Lendan Hispaaniasse ettevõtte rajatisi üle vaatama ja tahaksin teha sotsiaalmeediasse postituse, kui tore on tööasjus reisida sooja ja päikselisse Madridi. Kas see sobib?

V: See ei ole arvatavasti hea mõte. Kui teile usaldatakse konfidentsiaalset teavet, peate olema ettevaatlik, et ei jagaks seda volituseta isikutele. See kehtib ka olukordades, kus inimesed saavad teha järeldusi ebatäieliku teabe põhjal, näiteks siin: meie konkurendid teavad tõenäoliselt, et ettevõte on müügis ja et Stora Enso ei tegutse Madridis, ning võivad olla võimelised tegema kindlaks, milles see tööreis seisneb.

Suhtleme selgelt ja läbipaistvalt

Stora Enso jaoks on oluline, et meie sidusrühmad mõistaksid ja usaldaksid meid. See tähendab, et me peame nendega suhtlema selgelt, läbipaistvalt ja õigel ajal ning veenduma, et kõik mida kirjutame või ütleme nii ettevõtte sees kui ka väljaspool on tõene ja tasakaalus. Kuulame ka oma sidusrühmasid, et nende seisukohti mõista.

Stora Enso peab järgima aktsiaturgude ning finantsaruandluse jaoks määratud reegleid ja eeskirju. Näiteks peab kindlat ettevõtte teavet jagama kõikide sidusrühmadega samal ajal.

Kõik Stora Enso töötajad ei saa ettevõtte nimel rääkida. Meie ettevõtte peamised kõneisikud on tegevjuht ja finantsjuht, kommunikatsiooni- ja investorisuhete üksuse juhid ning piirkonnajuhid. Vajaduse korral määrab ja toetab meie kommunikatsiooniüksus teisi kõneisikuid. 

 
 • Kui te ei ole määratud kõneisik, ärge rääkige avalikult Stora Enso nimel. See hõlmab platvorme nagu sotsiaalmeedia, traditsiooniline meedia ja börsid. Kui saate palve kommenteerida, edastage see alati õigele kõneisikule.
 • Sotsiaalmeedias, eriti kui teid saab Stora Enso töötajana tuvastada, järgige Stora Enso tegevusjuhendit ja väljendage selgelt, et teie seisukohad on teie isiklikud mitte Stora Enso omad. Lisateavet leiate meie Sotsiaalmeedia juhendist.
 • Oma ettevõtte e-posti aadressi kasutades pidage meeles, et esindate Stora Ensot. Tegutsege professionaalselt ja ausalt.
 • Ärge jagage internetis konfidentsiaalset teavet Stora Enso, meie klientide, tarnijate või teiste äripartnerite kohta.
 • Austage autoriõigusi ja ärge sekkuge kommunikatsiooni, mis võib põhjustada teie enda, teie kolleegide või Stora Enso maine kahjustamist.
 • Ärge jagage kunagi midagi mis tundub ohu, ahistamise või kiusamisena.
      

K. Nägin, et keegi kirjutas Facebooki, et Stora Enso valetab oma keskkonnaga seotud pingutuste kohta minu piirkonnas ning tegelikult hoopis saastab oma tegevusega pinnast ja merd. Tean, et see ei ole tõsi ja tahan väga postitusele Stora Enso kaitsmiseks vastata, aga ma ei ole kindel, kuidas seda teha.

V: Te ei peaks Stora Enso nimel rääkima, kui teil ei ole konkreetselt seda teha palutud, isegi kui teil on head kavatsused ja tahate meie ettevõtet kaitsta. Võite nõu saamiseks alati võtta ühendust meie kommunikatsiooniosakonna meeskonnaga. Nad on koolitatud, kuidas Stora Enso kohta tehtud kommentaaridele vastata.