Vi bryr oss om människor och vår planet

Rapportera dina iakttagelser

Gör din röst hörd: hur du rapporterar dina iakttagelser

Om du ser ett tvivelaktigt beteende, se till att alltid göra din röst hörd. Försök följa nedanstående ordning när du rapporterar.

 • Din chef Om så är möjligt ska din chef vara din primära rapporteringskontakt.
 • Din lokala HR-avdelning Vid behov kan du kontakta koncernens HR-avdelning.
 • Chefen för etik och efterlevnad
 • Speak Up Hotline Att rapportera till vår hotline kan göras online, via e-post eller via telefon.

Om du har frågor, kontakta etik- och efterlevnadsteamet
code@storaenso.com

Vi prioriterar säkerhet

Stora Enso vill att alla kommer hem säkert, varje dag – våra egna anställda, våra entreprenörer och leverantörer, liksom alla besökare på plats. Vårt mål är noll olyckor och vi arbetar varje dag mot det målet.

På Stora Enso börjar säkerheten hos ledningen men det är också allas personliga ansvar att arbeta på ett säkert sätt. Vi tror på en öppen säkerhetskultur där alla kan ge återkoppling och komma med synpunkter om säkra och osäkra beteenden och förhållanden på ett konstruktivt sätt. När vi fattar bra beslut om säkerheten och berättar för varandra när vi måste förbättra oss så att vi kan förhindra olyckor.

 
 • Lär dig vår gruppövergripande säkerhetspolicy och våra säkerhetsinstruktioner. Det finns också landspecifika krav och vägledning för chefer och anställda.
 • Kontakta din lokala säkerhetschef eller personalavdelning för lokala säkerhetsutbildningar, regler och instruktioner.

F: Jag besöker ett av våra bruk och på väg in på produktionsområdet ger min värd mig ett par skyddsglasögon och en reflexväst men inte någon hjälm eller några skyddsskor. Jag får inte heller några säkerhetsanvisningar och funderar nu på om det över huvud taget är säkert för mig att besöka produktionsområdet. Vad ska jag göra?

S: Säkerhetsanvisningarna för våra bruk, och även inom speciella delar av vissa bruk, kan variera så det är viktigt att du frågar din värd om din säkerhetsutrustning är tillräcklig. Men oavsett så borde du ha fått säkerhetsanvisningar och fått berättat för dig vad du ska göra i en nödsituation. Lämna synpunkter till din värd och rapportera fallet som en säkerhetsobservation till den lokala säkerhetschefen.

Vi främjar mångfald 

Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och återspegla de samhällen där vi arbetar. Mångfald inom arbetslag gör oss bättre på att utforska olika perspektiv och utmana vårt sätt att tänka samt bidrar till ett bättre beslutsfattande. Mångfald för oss betyder olika aspekter av mångfald, inklusive kön, ålder, färdigheter, erfarenheter, kultur och personlighet. 

 • Sträva alltid efter att bygga arbetslag som innehåller personer med olika bakgrunder och färdigheter.

Vi respekterar mänskliga rättigheter

Stora Enso följer internationellt erkända standarder för mänskliga rättigheter samt arbetsrättsliga regler och de gäller för alla våra anställda. Vi tolererar inte diskriminering mot någon baserat på personens etnicitet, ålder, kön, funktionshinder, sexuella läggning, religiös tillhörighet, politiska åsikter, familjestatus, sociala ursprung eller andra egenskaper. 

Vi tolererar inte heller någon form av övergrepp så som sexuella trakasserier, våld, bestraffning eller missbruk av något slag. Vi tillåter inte tvångs- eller barnarbete. 

Vi respekterar våra anställdas rätt att organisera sig, att ansluta sig till samt att välja att inte ansluta sig till föreningar och fackföreningar, och gemensamt förhandla med företaget. Vid behov försöker vi underlätta andra former av arbetstagarrepresentation. 

 
 • Utbilda dig själv i vad respekt för mänskliga rättigheter betyder för Stora Enso och ditt eget arbete.
 • Var alltid respektfull och inkluderande när du interagerar med kollegor, affärspartners, folk i samhället och andra intressenter.

Vi är en ansvarsfull granne 

Vår verksamhet är starkt beroende av lokalsamhällen för att få motiverad och konkurrenskraftig arbetskraft samt för anskaffning av vår viktigaste råvara, trä. Vi vill säkerställa att dessa samhällen frodas ekonomiskt, socialt och miljömässigt på lång sikt. 

Därför strävar vi efter att bidra till en positiv social och ekonomisk utveckling av dessa samhällen och att minimera negativa effekter av vår verksamhet. Frivilliga investeringar i samhällen gynnar både samhällen och företagen på lång sikt och är anledningen till att Stora Enso stödjer samhällen runt om sina fabriker och verksamheter på många sätt. Vi håller också en aktiv dialog med lokala intressenter.

Vi engagerar oss med våra intressenter och adresserar samhällsproblem i samarbete med partner på både lokal, nationell och regional nivå. 

Vi respekterar kulturer, seder och värderingar i lokala samhällen och skapar relationer med dem för att stärka den ömsesidiga förståelsen samtidigt som vi strävar efter att leva efter Stora Enso-kodens värderingar.

 • Utbilda dig i vad investeringar i samhället betyder för Stora Enso.
 • Respektera kulturer, seder och värderingar i lokala samhällen och sträva samtidigt efter att leva efter de värderingar som presenteras i denna kod.

Vi bekämpar klimatförändringarna

Som ett företag för förnybara material är Stora Enso i en unik position för att bekämpa klimatförändringarna eftersom våra träbaserade produkter ger koldioxidsnåla alternativ till fossilbaserade lösningar och lagrar kol – även genom återvinning. Träd i hållbart förvaltade skogar absorberar koldioxid från atmosfären och fungerar som kollagrare.

Vi bekämpar även klimatförändringar inom vår verksamhet genom att till exempel förbättra energieffektiviteten och ersätta fossila bränslen med biomassabränslen. Dessutom var vi de första inom vår bransch att upprätta ambitiösa vetenskapligt baserade mål för att minska våra utsläpp av växthusgaser både inom vår verksamhet och genom hela vår värdekedja. År 2021 uppdaterade vi vårt mål för att säkerställa att våra åtgärder bidrar till att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader.

 • Utbilda dig själv om klimatförändringarnas påverkan på ditt arbete och de bästa sätten för företag att bidra positivt.
 • Tänk på sätt ditt arbetslag kan hjälpa Stora Enso att ytterligare spara energi och minska utsläppen av växthusgaser – ingen ansträngning är för liten.

Vi respekterar miljön

Vårt huvudsakliga råmaterial, trä, är förnybart – det växer tillbaka. Våra produkter lagrar kol och är återvinningsbara, många av dem är också biologiskt nedbrytbara, och de kan alla användas till att skapa förnybar energi i slutet av deras livscykel. Vi använder bara trä från hållbart förvaltade skogar och vi använder resurser så effektivt som möjligt. Allt detta ger oss möjlighet att vara verksamma både i cirkulär ekonomi och i bioekonomi och att positivt påverka det globala klimatet och miljön.

Men vår verksamhet och vår värdekedja producerar också utsläpp till luft och vatten. För att skydda biologisk mångfald, vattendrag, vårt klimat och jorden arbetar vi kontinuerligt och systematiskt mot en bättre miljöprestanda genom att upprätta mål, göra mätningar och rapportera om våra framsteg. 

Vi tror att alla våra anställda kan hjälpa oss att bli bättre. Fråga dig själv: Vad mer kan jag göra för att främja hållbarhet på arbetsplatsen?

 • Var medveten om den potentiella påverkan ditt arbete kan ha på miljön. Om du har frågor, diskutera dem med ditt arbetslag. Din chef kan kontakta avdelningens eller företagets hållbarhetsexperter för råd om så behövs.
 • Använd resurser effektivt och återanvänd och återvinn material när så är möjligt för att minska resursslöseri.
 • Välj förnyelsebara material framför icke-förnyelsebara material när det är möjligt.
 • Spara vatten när du kan.
 • Om du har idéer om hur hållbarheten hos din enhet kan förbättras, dela dem med ditt arbetslag, din chef och/eller övre chef för din enhet.
      

F: Det finns inga anläggningar för återvinning av kartong på min enhet. Jag tycker att det är fel, särskilt med tanke på att vi arbetar för ett företag som tillverkar kartong och främjar återvinning. Jag har bett min chef att titta på saken och kontaktat anläggningschefen på min avdelning för en förändring men inget händer. Finns det något jag kan göra?

S: Återvinning är väldigt beroende av lokal infrastruktur, vissa föremål kanske inte kan återvinnas i vissa områden medans det är möjligt i andra. Om kartong kan återvinnas i ditt område kan du försöka att föra fram din idé tillsammans med medlemmar i ditt arbetslag eller andra kollegor som känner likadant. Tillsammans kan ni trycka fram initiativet på er avdelning. Du kan även kontakta avdelningens eller företagets hållbarhetsexperter för råd.