Vi tar ledningen med våra värderingar

Rapportera dina iakttagelser

Gör din röst hörd: hur du rapporterar dina iakttagelser

Om du ser ett tvivelaktigt beteende, se till att alltid göra din röst hörd. Försök följa nedanstående ordning när du rapporterar.

 • Din chef Om så är möjligt ska din chef vara din primära rapporteringskontakt.
 • Din lokala HR-avdelning Vid behov kan du kontakta koncernens HR-avdelning.
 • Chefen för etik och efterlevnad
 • Speak Up Hotline Att rapportera till vår hotline kan göras online, via e-post eller via telefon.

Om du har frågor, kontakta etik- och efterlevnadsteamet
code@storaenso.com

Vi hedrar vår kod

Stora Enso-koden är en uppsättning värderingar för alla våra anställda, en riktlinje som förklarar vår inställning till etiska affärsmetoder, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljömässiga värderingar. Dessa värderingar styr vårt arbete och tillämpas överallt där vi har verksamhet. 

 1. Följa lagar och bestämmelser.
 2. Fatta korrekta och etiska beslut i ditt dagliga arbete.
 3. Leva efter Stora Ensos värderingar och skydda företagets rykte.
 4. Veta vart du kan vända dig för stöd och vägledning om så behövs.
 5. Rapportera om problematiska beteenden och handlingar.
 1. Begränsa din rätt som anställd att tala offentligt om frågor som berör allmänheten.
 2. Försöka strömlinjeforma tänkandet hos våra anställda – vi främjar mångfaldigt tänkande.
 3. Ha alla svar – fråga först om du tvekar!

Meddelande från vår VD

Vi fattar rätt beslut

Kan jag betala för en kunds middag? Kan jag anställda min bror? Ska jag berätta för någon om det riskfyllda beteendet jag såg? Vi står inför sådana frågor i vårt arbete varje dag. Hos Stora Enso är efterlevnad av lagen bara början – att göra det som är rätt kräver att vi ser djupare och även överväger om det vi gör eller bevittnar är etiskt. Förutom att följa lagar och förordningar bör vi alltid använda vår moraliska kompass och företagets värderingar till att leda oss och fatta rätt beslut.

Ställ dig själv dessa frågor när du beslutar dig för vad du ska göra:

 • Är det lagligt?
 • Är det konsekvent med vår kod och våra policyer?
 • Är det konsekvent med vårt syfte och våra värderingar?
 • Är det etiskt?
 • Skulle jag vara bekväm om mina handlingar offentliggjordes?

Vi säger ifrån och vi lyssnar

En kultur av öppenhet och ärlighet är nyckeln till att lyckas för oss på lång sikt. Att leva upp till våra värderingar handlar inte bara om att följa regler – att vara värdedriven ger oss även en konkurrensfördel i en tid då kunders och anställdas intresse för affärsetik växer. Rapportering om bekymmer hjälper oss att ta itu med utmaningar innan de hunnit utvecklas till större problem samt att lösa problem som redan uppstått. Det hjälper oss också att bygga förtroende, inte bara inom Stora Enso, utan också hos våra externa intressenter.

Ifrågasätt beteenden och handlingar som inte verkar rätt och säg ifrån. När du tror att en kollega eller affärspartner bryter mot de värderingar som presenteras i denna kod är det ditt ansvar att rapportera det. Alla rapporterade ärenden undersöks av Stora Ensos arbetslag för etik och efterlevnad – och vi garanterar att inte vidta åtgärder mot någon anklagad förrän en grundlig undersökning utförts. Alla upptäckter registreras, granskas och rapporteras både till vår ledningskommitté för etik och efterlevnad och styrelsen. Bevisade fall av bristfällig efterlevnad av Stora Enso-koden, t.ex. Där man tagit emot eller gett mutor, kommer leda till att åtgärder vidtas. Dessa kan vara disciplinära åtgärder, förändringar i våra processer eller rättsliga åtgärder. Disciplinära åtgärder kommer alltid att vara rättvisa och konsekventa. 

Du ska alltid känna dig trygg och bekväm med att säga ifrån – vilket är anledningen till att Stora Enso skyddar alla som rapporterar problem. Vi tolererar inte någon vedergällning mot en person som i god tro rapporterar oegentligheter. Du behöver inte veta all fakta utan bara tro att informationen du överlämnar är sann. Det är emellertid inte acceptabelt att medvetet falskt anklaga, ljuga för utredare eller hindra en undersökning.

För att främja en kultur där man säger ifrån måste vi även lyssna. All oro och alla synsätt, även avvikande, ska välkomnas, höras och adresseras av arbetstagarens chef. Chefer måste få sina medarbetare att känna att de får gehör och att deras åsikter spelar roll, även om ett ämne är svårt att prata om. Cheferna har också ansvar att vidarebefordra allvarliga klagomål till arbetslaget för etik och efterlevnad för vidare utredning och åtgärder. 

Om du hör kommentarer likt dessa kanske du bevittnar en överträdelse av Stora Enso-koden och bör kontakta din chef eller arbetslaget för etik och efterlevnad för råd:

"Vakna – det här är affärer. Alla gör det här."
"Du har säkert rätt men för tillfället har vi inte råd att vara helt etiska."
"Det här är en annan kultur. I det här landet är det här sättet vi gör affärer på."