Vi gör det rätta

Rapportera dina iakttagelser

Gör din röst hörd: hur du rapporterar dina iakttagelser

Om du ser ett tvivelaktigt beteende, se till att alltid göra din röst hörd. Försök följa nedanstående ordning när du rapporterar.

 • Din chef Om så är möjligt ska din chef vara din primära rapporteringskontakt.
 • Din lokala HR-avdelning Vid behov kan du kontakta koncernens HR-avdelning.
 • Chefen för etik och efterlevnad
 • Speak Up Hotline Att rapportera till vår hotline kan göras online, via e-post eller via telefon.

Om du har frågor, kontakta etik- och efterlevnadsteamet
code@storaenso.com

Vi följer lagen

"Gör det rätta" – dessa ord bör leda alla anställda hos Stora Enso i deras dagliga arbete. Detta innebär att vi alltid följer alla tillämpliga lokala, nationella och internationella lagar och regler inklusive frivilliga åtaganden vart vi än gör affärer. Det är av största vikt att du är medveten om och följer alla lagar och bestämmelser som gäller för ditt arbete – inklusive våra företagspolicyer. När lokala lagar och bestämmelser skiljer sig från Stora Enso-koden ska vi se till att följa båda. Men att endast följa reglerna räcker inte – vi går längre än efterlevnad när det är möjligt och strävar alltid efter att bli bättre.

Vi kräver även att alla återförsäljare, konsulter och affärspartners som arbetar för Stora Enso följer dessa lagar och förfaranden inklusive Stora Enso-koden för leverantörer. 

Vi har nolltolerans mot korruption

Vår framgång som företag för förnybara material grundar sig på de produkter och tjänster vi erbjuder, inte på oetiska eller olagliga beteenden såsom korruption. Korruption, maktmissbruk för personlig vinning, kommer i olika former såsom mutor, överdriven representation och intressekonflikter. 

Vi betalar aldrig mutor eller främjar deras betalning

Vi har nolltolerans mot mutor och främjande av deras betalning. Vi strävar efter att säkerställa att externa affärspartners som agerar å våra vägnar är medvetna om och delar vårt åtagande om att göra affärer etiskt. 

Vi undviker överdriven representation

Vi konkurrerar och gör affärer endast baserat på kvalitet och kompetens. Vi erbjuder inte och tar inte emot gåvor, representation eller kostnadsersättningar som är av orimligt högt värde eller som kan påverka affärstransaktioner på ett otillbörligt sätt. Vi ser till att rabatter, provisioner, donationer och sponsringar görs öppet. 

Vi undviker intressekonflikter

För att Stora Enso ska vara ett framgångsrikt företag för förnybara material måste alla affärstransaktioner utföras med Stora Ensos bästa i åtanke. Detta innebär att vi undviker alla intressekonflikter. 

En intressekonflikt är när du är inblandat i något på din fritid som kan påverka ditt arbete hos Stora Enso och som gör det svårt för dig att fatta beslut som ligger i företagets intresse. Dessa typer av personliga överväganden eller relationer ska aldrig påverka ditt arbete hos Stora Enso. Undvik även situationer där det kan uppfattas för en utomstående som att du har en intressekonflikt.

Exempel på intressekonflikter:

 • Att ta ett utomstående jobb som kan störa ditt arbete hos Stora Enso.
 • Att skriva kontrakt med ett företag som hanteras eller ägs av en familjemedlem.
 • Agera som företagsdirektör, styrelseledamot eller konsult i ett annat företag utan tillstånd från din chef. Du behöver inte tillstånd för att vara med i ideella- eller välgörenhetsorganisationer.
 • Ha ett ekonomiskt intresse som till exempel att äga aktier i företag som är leverantörer, kunder eller konkurrenter till Stora Enso. Du kan dock äga obetydliga andelar i ett företag eller en fond där du som ägare inte har möjlighet att påverka företagets verksamhet.
 • Varken erbjud, lova eller acceptera mutor, olagliga rabatter eller andra oetiska betalningar – även om sådana betalningar är vanliga inom den lokala kulturen.
 • Gåvor och gästfrihet ska aldrig erbjudas på ett sätt som får mottagaren att uppleva att det förväntas något i gengäld. De ska inte vara extravaganta, ha ett överdrivet värde eller erbjudas allt för ofta.
 • Du ska aldrig ge eller ta emot kontanter eller likvida medel.
 • Stora Enso betalar alltid kostnader för resor och uppehälle för företagets egen personal, att betala för en måltid eller att dela en taxi kan dock betraktas som normal representation och rimlig gästfrihet.
 • Kontakta din chef om du tror att du kan ha en intressekonflikt.
 • Om du misstänker att ditt privata liv eller dina relationer kan påverka ditt beslutsfattande, låt en kollega utan kopplingar till din situation fatta beslutet (till exempel när du anlitar någon).
 • Se alltid till att du har din chefs godkännande och dokumentera vem som fattade det slutliga beslutet.

F: Huvudkontakten hos en mycket viktig kund ringde mig och krävde att vi betalar en överenskommen rabatt till ett nytt konto. Ägaren till detta konto är inte kunden utan en person med ett namn som jag inte känner igen. Kan jag genomföra betalningen?

S: Nej, kontot kan tillhöra kunden men det kan även vara kontaktpersonens privata konto. Om så är fallet utgör inte bara betalningen en uppenbar muta utan också ett brott i de flesta länder. Se till att du förstår kopplingen mellan kunden och kontot innan du utför några betalningar och följ reglerna i vår policy för affärssed.

Vi känner våra affärspartners

Som ett globalt företag arbetar Stora Enso med tiotusentals leverantörer, kunder, återförsäljare, konsulter och andra affärspartners över hela världen. När vi vet vilka våra affärspartner är kan vi minska risken att bli involverade i oetisk, olaglig eller brottslig verksamhet. Kontrollera alltid noggrant innan du väljer affärspartner. Som företag är vi inte bara ansvariga för våra anställdas handlingar utan också för handlingarna hos alla de som representerar oss. 

Vi är fast beslutna att efterleva tillämpliga handelssanktioner och lagar för motverkande av penningtvätt och motverkande av finansiering av terrorism världen över. Vi involverar oss inte i transaktioner med parter som är föremål för handelssanktioner eller sysslar med penningtvätt eller brottslig skatteflykt. Alla finansiella aktiviteter bör ske öppet och dokumenteras korrekt.

 • Innan du samarbetar med externa parter som agerar å våra vägnar, följ våra procedurer mot bestickning. Undvik partner med en välkänd bakgrund inom bestickning eller som visar tecken på risk för bestickning.
 • Kontrollera alla potentiella affärspartner mot gällande sanktionslistor. Följ våra kontrollförfaranden vid planering av transaktioner med kopplingar till länder som är föremål för handelssanktioner.
 • Var uppmärksam på varningssignaler för potentiell penningtvätt och finansiering av terrorism. Varningssignaler kan bestå av komplexa eller ovanliga betalningsstrukturer eller metoder (t.ex. kontanter), förfrågningar om betalningar till ett orelaterat konto eller tredje part, eller uppenbart bristande affärsändamål för transaktionen.
 • Innan du involverar dig med en part som är baserad i ett skatteparadis, se till att det är ett legitimt företag. Vårt arbetslag för etik och efterlevnad kan testa detta.
      

F: Jag håller på att slutföra en affärsuppgörelse. Kundens bruk finns i Centraleuropa men kundens inköpsavtal är för en juridisk person registrerad på Bahamas. Kunden förklarade att alla varor ska skickas till bruket i Centraleuropa medan fakturorna måste skickas till företaget på Bahamas. Kan jag skriva under kontraktet?

S: Om du skriver under kontraktet kan du bistå skatteflykt. Alla affärstransaktioner med företag i skattemässigt känsliga länder som till exempel Bahamas måste klara vårt test beskrivet i vår policy för affärssed. En internationell affärsuppgörelse som denna kan också utgöra en risk för pengatvätt. Konsultera skatteavdelningen för rådgivning.

Vi konkurrerar rättvist

Stora Ensos högkvalitativa produkter och tjänster tillsammans med våra begåvade och engagerade medarbetare är det som gör oss framgångsrika och konkurrenskraftiga. Att stödja fri och rättvis konkurrens på marknaden ligger i vårt intresse och gagnar samhället stort.

Vi vill att alla företag ska kunna bedriva handel och konkurrera med oss på det sätt de själva önskar så länge de följer gällande lagar och regler, precis som vi gör. Vi är fast beslutna om att aldrig ingå prisuppgörelser, använda konfidentiell information som otillbörligt gynnar ett annat företag eller på annat sätt använda orättvisa eller begränsande affärsmetoder. Vi utbyter inte konfidentiell information med konkurrenter. 

 • Som en allmän regel, bestäm inte prisfastsättning, produktionsnivå, uppdelning av marknader eller kundallokering.
 • Dela inte konfidentiell marknadsrelaterad information med konkurrenter. Det bästa är att undvika alla onödiga kontakter med våra konkurrenter – se alltid till att du har en väl motiverad och laglig anledning om du kontaktar en konkurrent. Alla onödiga kontakter med våra konkurrenter bör undvikas. Om en konkurrent initierar en diskussion om marknadsrelaterade frågor, avbryt diskussionen omedelbart och informera avdelningen för etik och efterlevnad.
 • Gör inte offentliga prisaviseringar eller dela kommersiellt känslig information med externa parter utan samråd med avdelningen för etik och efterlevnad.
 • Se till att du får juridisk rådgivning innan du ingår avtal med konkurrenter eller exklusiva långsiktiga avtal med leverantörer och kunder.

F: Jag jobbar inom försäljning och träffar regelbundet anställda hos konkurrenter till Stora Enso på mässor och handelssammanslutningar. Ibland diskuteras marknadstrender. Vad ska jag ta hänsyn till i dessa konversationer?

S: All information som diskuteras kan i allmänhet utgöra ett olagligt informationsutbyte om den kan påverka en konkurrents marknadsstrategi. Du ska vara extra försiktig när du diskuterar ambitiösa och framåtblickande uttalanden kring ämnen som priser, kapacitet och kunder.

Vi skyddar våra tillgångar och värdesätter integritet 

Innovation är kärnan i Stora Ensos omvandlingsresa och vi vill skydda det som är vårt för att förbli konkurrenskraftiga. I ditt arbete använder du förmodligen datorer, mobiltelefoner, applikationer och annan teknik som tillhör Stora Enso. De ska primärt användas för sitt avsedda ändamål – varken professionell eller privat användning av teknik eller utrustning som tillhandahålls av företaget får strida mot Stora Ensos intressen, policyer och riktlinjer. Naturligtvis måste dessutom all användning ske i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar.

Vi skyddar känslig information

Att arbeta för Stora Enso innebär att du är betrodd och förväntas behandla känslig information du kommer över i ditt arbete med absolut sekretess. Att dela känslig information med utomstående eller använda den för egen vinst kan skada Stora Enso. Gör din del för att skydda den. 

För att förhindra marknadsmissbruk har vi även restriktioner på aktiehandel, upplysningar och annan användning av insiderinformation.

Vi värdesätter integritet 

Digitalisering innebär stora möjligheter för Stora Enso men det kommer också med utmaningar som till exempel hur man behandlar personuppgifter, kunder, leverantörer och andra intressenter. Insamling och bearbetning av dessa uppgifter kommer alltid utföras med angivna och legitima affärsändamål och i enlighet med gällande lagar.  

 • Skydda tekniken och utrustningen du har blivit anförtrodd med och använd den bara på ett juridiskt och etiskt korrekt sätt. Respektera upphovsrätt och installera endast auktoriserad programvara på företagsdatorer och undvik osäkra webbplatser.
 • Lagra inte kränkande eller stötande material (t.ex. pornografi) på företagsägda enheter.
 • Diskutera endast känslig information i privat miljö och med behöriga personer. Undvik att diskutera den med familj, vänner och på offentliga platser som restauranger, hotellobbyer, kollektivtrafiken, handelsmöten och på sociala medier.
 • Använd inte samma lösenord på flera sidor. Läckta åtkomstuppgifter är mycket enkelt att testa mot andra tjänster, speciellt om användarnamnet är Stora Ensos e-postadress.
 • Kom även ihåg att du inte får använda icke-offentlig företagsinformation till att köpa eller sälja aktier och värdepapper – eller för annan personlig vinning.
 • All insamling och bearbetning av personuppgifter måste ha ett tydligt och motiverat affärsändamål och följa gällande lagar. Den ska vara relevant och nödvändigt för det arbete du gör.
 • Samla bara in de personuppgifter som är nödvändigt för det angivna syftet, se till att de är korrekta och aktuella och radera dem från alla mappar när de är föråldrade eller inte längre nödvändiga.
 • Var helt öppen med hur uppgifter kommer att användas.
 • Lagra alla personuppgifter säkert. Endast anställda och externa parter med tillstånd och motiverad anledning får se uppgifterna.

F: Jag jobbar med ett konfidentiellt projekt med anknytning till ett eventuellt förvärv av ett företag i Spanien. Det är allmänt känt på marknaden att det här företaget är till försäljning men de potentiella köparna är inte kända. Jag flyger till Spanien för att inspektera företagets anläggningar och skulle vilja posta på sociala medier om hur trevligt det är att resa till varma och soliga Madrid på affärsresa. Är det okej?

S: Det är nog ingen bra ide. När du är betrodd med konfidentiell information måste du vara försiktig så att du inte delar den med obehöriga personer. Detta gäller även situationer där människor kan dra slutsatser utifrån ofullständig information som i ditt fall: Våra konkurrenter kommer sannolikt veta att företaget är till försäljning och att Stora Enso inte har verksamhet i Madrid och kan därför dra slutsatsen att det är det din affärsresa handlar om.

Vi kommunicerar tydligt och öppet

Det är viktigt för Stora Enso att våra intressenter förstår och litar på oss. Detta innebär att vi måste kommunicera tydligt, öppet och se till att allt vi skriver eller säger, både internt och externt, är sant och balanserat. Vi lyssnar också på våra intressenter för att förstå deras ståndpunkter.

Stora Enso måste följa regler och förordningar för aktiemarknader och finansiell rapportering. Till exempel måste viss företagsinformation delas med alla intressenter samtidigt.

Det är inte alla anställda hos Stora Enso som får tala på företagets vägnar. Våra huvudsakliga talespersoner är vår VD, finanschefen, cheferna för kommunikation och relationer med investerare samt regionchefer. Vid behov kommer våra kommunikationsfunktioner att utse och stödja andra talespersoner. 

 • Tala inte offentligt på Stora Ensos vägnar om du inte är en utsedd talesperson. Detta inkluderar plattformar som sociala medier, traditionella medier och börser. Om du får en förfrågan att kommentera, skicka den alltid till rätt talesperson.
 • När du är på sociala medier, speciellt om du kan identifieras som en Stora Enso-anställd, uppför dig i enlighet med Stora Enso-koden och var tydlig med att dina åsikter är dina egna och inte Stora Ensos. Mer information finns i våra riktlinjer för sociala medier.
 • Kom ihåg att du representerar Stora Enso när du använder företagets e-post. Agera professionellt och med integritet.
 • Dela inte konfidentiell information om Stora Enso, våra kunder, leverantörer eller andra affärspartners på internet.
 • Respektera upphovsrätt och engagera dig inte i kommunikation som kan skada ditt, dina kollegors eller Stora Ensos rykte.
 • Dela aldrig någonting som kan ses som ett hot, trakasserier eller mobbning.
      

F: Jag såg någon skriva på Facebook att Stora Enso ljuger om sina miljöansträngningar inom mitt område och att företaget i själva verket förorenar jorden och havet med sin verksamhet. Jag vet att det inte är sant och vill verkligen svara på inlägget och försvara Stora Enso men jag är inte säker på hur jag ska göra det.

S: Du ska inte uttala dig på Stora Ensos vägnar om du inte blivit särskilt uppmanad att göra det, även om du har goda intentioner och vill försvara företaget. Du kan alltid kontakta vår kommunikationsavdelning för råd, de är utbildade i att svara på kommentarer om Stora Enso.