Děláme správné věci

Nahlásit vaše obavy

Ozvěte se: jak nahlásit vaše obavy

Pokud si všimnete chování, které podle vás není správné, vždy se ozvěte. Při podávání hlášení se snažte dodržovat níže uvedené pořadí.

 • Váš nadřízený Kdykoli je to možné, měl by být váš nadřízený první osobou, které problém nahlásíte.
 • Vaše místní personální oddělení (HR) V případě potřeby se spojte s personálním oddělením skupiny.
 • Vedoucí oddělení etiky a dodržování pravidel 
 • Speak Up Hotline Hlášení na naši ohlašovací linku lze podávat online, e-mailem nebo telefonicky.

S otázkami, se obracejte na oddělení etiky a dodržování pravidel na adrese
code@storaenso.com

Dodržujeme zákony

„Děláme věci správně“ – těmito slovy by se měli všichni zaměstnanci společnosti Stora Enso řídit ve své každodenní práci. To znamená, že všude, kde působíme, vždy dodržujeme všechny platné místní, národní i mezinárodní zákony, předpisy a dobrovolné závazky. Je nesmírně důležité, abyste si byli vědomi všech zákonů a předpisů, které se vztahují na vaši práci, včetně našich zásad, a abyste se jimi řídili. V situacích, kdy se místní zákony nebo předpisy odlišují od pravidel společnosti Stora Enso, musíme zajistit dodržování obou norem. Hrát podle pravidel ale nestačí – kdekoliv to bude možné, snažíme se normy překračovat a fungovat ještě lépe.

Dále vyžadujeme, aby stejné zákony a praktiky dodržovali také všichni zástupci, poradci a obchodní partneři, kteří vystupují jménem společnosti Stora Enso, včetně pravidel chování pro dodavatele společnosti Stora Enso. 

 

Vůči korupci uplatňujeme nulovou toleranci

Náš úspěch jako společnosti zabývající se obnovitelnými materiály je založen na produktech a službách, které poskytujeme, ne na neetickém či nelegálním chování, jako je korupce. Korupce – zneužití moci pro osobní zisk – nabývá různých podob, jako jsou úplatky, nepřiměřená zábava poskytovaná společností a střet zájmů. 

Nikdy nedáváme úplatky ani facilitační platby

Vůči podplácení a facilitačním platbám uplatňujeme nulovou toleranci. Snažíme se zajistit, aby si externí obchodní partneři, kteří jednají naším jménem, byli vědomi našeho závazku podnikat eticky a aby jej sdíleli. 

Vyhýbáme se nepřiměřené zábavě poskytované společností

Ostatním společnostem konkurujeme a podnikáme pouze na základě kvality a schopností. Nenabízíme ani nepřijímáme dary, pohostinnost ani úhradu výdajů, které mají příliš vysokou hodnotu nebo které by mohly nevhodným způsobem ovlivňovat obchodní rozhodnutí – nebo alespoň takový dojem vytvářet. Dbáme na to, aby slevy, provize, dary a sponzorské dary byly poskytovány transparentně. 

Vyhýbáme se střetu zájmů

Aby společnost Stora Enso zůstala úspěšnou společností zabývající se obnovitelnými materiály, musí být všechny obchodní transakce prováděny v nejlepším zájmu společnosti Stora Enso. To znamená, že se musíme vždy vyhýbat střetu zájmů. 

Střet zájmů nastává tehdy, pokud se ve svém osobním životě dostanete do situace, která může ovlivnit vaší práci pro společnost Stora Enso a komplikovat vaše rozhodování v nejlepším zájmu společnosti Stora Enso. Tyto typy osobních ohledů nebo vztahů nesmí vaši práci u společnosti Stora Enso nikdy ovlivňovat. Vyhýbejte se také situacím, kdy by se vnějšímu pozorovateli mohlo zdát, že se nacházíte ve střetu zájmů.

Příklady potenciálních střetů zájmů:

 • Přijetí práce zvnějšku, která by mohla být v konfliktu s vaší prací pro společnost Stora Enso.
 • Uzavření smlouvy se společností, kterou řídí nebo vlastní váš rodinný příslušník.
 • Jednání v pozici ředitele jiné společnosti, člena správní rady nebo konzultanta takové společnosti bez souhlasu vašeho nadřízeného. Pokud se chcete angažovat v neziskových nebo charitativních organizacích, takový souhlas nepotřebujete.
 • Vlastnictví finančních zájmů, například akcií, ve společnostech, které působí jako dodavatelé, zákazníci nebo konkurenti společnosti Stora Enso. Můžete však vlastnit nevýznamný podíl v jakékoliv společnosti či fondu, pokud jako jejich majitel nebudete mít možnost ovlivňovat činnost takové společnosti.
 • Nenabízejte, neslibujte, ani nepřijímejte úplatky, facilitační platby, nelegální slevy ani řádné jiné neetické platby – a to ani pokud jsou podobné platby v dané kultuře obvyklé.
 • Dary nebo pohostinnost nesmějí být nikdy nabízeny způsobem, který by v příjemci vyvolával dojem očekávání protihodnoty od darujícího. Nesmějí být výstřední, příliš vysoké hodnoty nebo nabízeny příliš často.
 • Nikdy nedávejte ani nepřijímejte hotovost ani ekvivalenty hotovosti.
 • Společnost Stora Enso vždy hradí cestovní výdaje a výdaje na ubytování svých pracovníků. Běžné obchodní zdvořilosti, jako je zaplacení jídla nebo sdílení taxi, však mohou být požadovány za přijatelnou pohostinnost.
 • Pokud si myslíte, že můžete být ve střetu zájmů, poraďte se se svým nadřízeným.
 • Pokud máte podezření, že váš osobní život nebo vztahy mohou ovlivňovat vaše rozhodování, zajistěte, aby dané rozhodnutí učinil kolega, kterého se daná situace netýká (například když najímáte pracovníka).
 • Vždy dbejte na to, abyste měli souhlas nadřízeného, a zaznamenejte, kdo učinil konečné rozhodnutí.
      

Ot.: Klíčová osoba velmi důležitého zákazníka mi zavolala s požadavkem, abychom sjednanou slevu uhradili na nový účet. Majitelem účtu není zákazník, ale osoba, jejíž jméno neznám. Mohu platbu provést? 

Odp.: Ne. Účet může patřit zákazníkovi, může se ale také jednat o soukromý účet kontaktní osoby; v takovém případě by platba slevy nebyla jen jasným úplatkem, ale v mnoha zemích také trestným činem. Než provede jakoukoliv platbu, ujistěte se, že rozumíte spojení mezi zákazníkem a účtem, a dodržujte pravidla uvedená v našich zásadách obchodních postupů.

Známe své obchodní partnery

Stora Enso jako globální společnost pracuje s desítkami tisíc dodavatelů, zákazníků, zástupců, konzultantů a dalších obchodních partnerů z celého světa. Když víme, kdo naši obchodní partneři jsou, můžeme omezit riziko, že se staneme součástí neetických, nelegálních nebo kriminálních aktivit. Při výběru obchodního partnera buďte vždy ostražití. Jako společnost neneseme zodpovědnost pouze za činnosti svých zaměstnanců, ale také za činnost všech, kteří nás zastupují. 

Jsme odhodláni plně dodržovat všechny platné programy obchodních sankcí a zákony pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu platné po celém světě. Neúčastníme se transakcí se stranami, na které jsou uvaleny obchodní sankce nebo které se účastní praní špinavých peněz či nezákonných daňových úniků. Všechny finanční aktivity musí být provedeny transparentně a přesně zaznamenány.

 • Než angažujete třetí strany pro jednání naším jménem, postupujte podle našich postupů náležité péče pro boj proti uplácení. Vyhýbejte se partnerům, o kterých je známo, že byli v minulosti spojováni s uplácením, nebo u kterých jsou jiné náznaky nebezpečí uplácení.
 • U všech potenciálních obchodních partnerů ověřte, zda se nenacházejí na platných sankčních seznamech. Při plánování transakcí souvisejících se zeměmi, na které se vztahují programy obchodních sankcí, postupujte podle našich postupů náležité péče.
 • Všímejte si varovných signálů týkajících se možného praní špinavých peněz a financování terorismu. Mezi tyto varovné signály mohou patřit komplexní nebo neobvyklé platební struktury nebo metody (například hotovost), žádosti o platby na nesouvisející účet nebo o platby třetí straně, případně nedostatečný obchodní účel pro danou transakci.
 • Než začnete spolupracovat se stranou, která sídlí v zemi považované za daňový ráj, ujistěte se, že se jedná o legitimní společnost. Náš tým pro etiku a dodržování souladu s pravidly vám poskytne test, který můžete za tímto účelem použít.
      

Ot.: Chystám se uzavřít obchod. Výrobní závod zákazníka se nachází ve střední Evropě, smlouvu na získávání zdrojů však má uzavřenou s právnickou osobou zaregistrovanou na Bahamách. Zákazník vysvětlil, že veškeré zboží bude zasíláno do jeho výrobního závodu ve střední Evropě, ovšem faktury musí být zasílány a hrazeny společnosti na Bahamách. Mohu smlouvu podepsat?

Odp.: Podepsáním smlouvy byste napomáhali daňovému úniku. Jakákoliv obchodní transakce se společností v daňově citlivých zemích, jako jsou Bahamy, musí projít testem podstaty (podrobně popsaným v našich zásadách obchodních postupů). Takováto struktura obchodu zahrnující více zemí může také představovat daňová rizika a dokonce i riziko praní špinavých peněz. Vyžádejte si radu od daňového oddělení skupiny. 

Konkurenční boj vedeme férově

Úspěšní a konkurenceschopní jsme díky kvalitním produktům a službám, které společnost Stora Enso nabízí, a také díky našim talentovaným a oddaným zaměstnancům. Podpora svobodného a férového konkurenčního tržního prostředí je v našem zájmu a představuje přínos pro společnost celkově.

Jsme přesvědčeni, že všechny společnosti by měly mít možnost obchodovat a soupeřit s námi, jak budou chtít, pokud budou dodržovat místní zákony a předpisy tak jako my. Nikdy se nebudeme účastnit umělého zvyšování nebo snižování cen ani jiných postupů či dohod, které by vedly k omezování konkurence. S konkurenčními společnostmi si nevyměňujeme důvěrné informace. 

 • Platí obecné pravidlo, že nesouhlasíme s pevným stanovováním cen, výstupních úrovní, tržních podílů nebo s rozdělováním zákazníků.
 • Nesdílejte důvěrné informace související s trhem s konkurencí. Nejbezpečnější způsob, jak to zajistit, je vyhnout se všem kontaktům s konkurencí, které nejsou nezbytné – vždy se ujistěte, zda pro kontaktování konkurence máte dostatečný a zákonný důvod. Všem nadbytečným kontaktům s konkurencí je třeba zabránit. Pokud vás konkurence zatáhne do debaty týkající se tržních otázek, okamžitě diskusi ukončete a informujte oddělení etiky a dodržování pravidel.
 • Neoznamujte ceny veřejně ani nesdílejte komerčně citlivé informace s externími stranami, aniž byste to nejprve zkonzultovali s týmem pro etiku a dodržování pravidel.
 • Než uzavřete jakoukoliv dohodu s konkurencí nebo než uzavřete exkluzivní dlouhodobou smlouvu s dodavateli nebo zákazníky, poraďte se vždy nejprve s právním oddělením.

Ot.: Pracuji v oddělení prodeje a na veletrzích a událostech oborových asociací se pravidelně setkávám se zaměstnanci konkurenčních společností společnosti Stora Enso. Někdy narazíme na téma tržních trendů. Co mám brát při těchto rozhovorech v úvahu?

Odp.: Obecně vzato všechny typy probíraných informací, které by mohly ovlivnit tržní strategii konkurence, mohou představovat nelegální výměnu informací. Měli byste být obzvláště obezřetní, pokud budete probírat témata, jako jsou ceny, kapacity a zákazníci, v kontextu plánování a budoucnosti. 

Chráníme svá aktiva a ceníme si soukromí 

Inovace představují základ cesty transformace společnosti Stora Enso a my proto chceme chránit, co je naše, abychom zůstali konkurenceschopní. V práci pravděpodobně používáte počítače, mobilní telefony, aplikace a další technologie, které patří společnost Stora Enso. Tyto technologie je třeba primárně používat pro zamýšlený obchodní účel – profesionální ani soukromé používání technologií nebo vybavení poskytovaných společností nesmí být v rozporu se zájmy, zásadami či pokyny společnosti Stora Enso. Veškeré používání musí být také samozřejmě v souladu s platnými zákony a předpisy.

Chráníme citlivé informace

Když pracujete pro společnost Stora Enso, znamená to, že vám důvěřujeme, že budete se všemi citlivými informacemi, které zjistíte v rámci své práce, zacházet s naprostou důvěrností. Sdílení citlivých informací s osobami zvnějšku nebo jejich používání pro získání osobního prospěchu by mohlo společnost Stora Enso poškodit. Přispívejte k ochraně takových informací. 

Abychom zabránili tržnímu zneužití interních informací, zakázali jsme také výměnu, vyzrazování a další používání takových informací.

Ceníme si soukromí 

Digitalizace přináší společnosti Stora Enso skvělé příležitosti, zároveň však představuje výzvy, které musíme řešit – jedná se například o zacházení s osobními údaji našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a dalších zainteresovaných osob. Shromažďování a zpracovávání takových údajů bude vždy prováděno pro stanovené a legitimní obchodní účely a v souladu s platnými zákony.  

 • Zajistěte ochranu technologií a vybavení, které vám byly svěřeny, a používejte je pouze způsobem, který je etický a v souladu se zákonem. Respektujte autorská práva, instalujte do počítačů společnosti pouze autorizovaný software a neotvírejte nezabezpečené webové stránky.
 • Neukládejte do zařízení ve vlastnictví společnosti urážlivý ani obscénní obsah (například pornografii).
 • O citlivých informacích hovořte pouze v soukromém prostředí a pouze s osobami, které k tomu jsou oprávněny. Nehovořte o nich s rodinnými příslušníky ani s přáteli; na veřejných místech, jako jsou restaurace, hotelové haly nebo prostředky veřejné dopravy, na schůzkách oborových asociací ani na sociálních sítích.
 • Nepoužívejte stejné heslo na několika různých stránkách. Pokud by došlo k úniku přihlašovacích údajů, je velmi snadné takové přihlašovací údaje vyzkoušet u dalších služeb, zejména pokud je uživatelským jménem e-mailová adresa společnosti Stora Enso.
 • Nezapomínejte také, že nesmíte používat neveřejné informace společnosti při nakupování nebo prodávání akcií či cenných papírů – nebo pro získání jiného osobního prospěchu.
 • Veškeré shromažďování a zpracování osobních údajů musí mít jasný a oprávněný obchodní účel a musí být prováděno v souladu s platnými zákony. Musí být relevantní a nezbytné pro prováděnou práci.
 • Shromažďujte pouze takové množství osobních údajů, které je nezbytné pro stanovený účel, dbejte na to, aby byly tyto údaje přesné a aktuální, a jakmile budou tyto údaje zastaralé nebo jakmile již nebudou zapotřebí, vymažte je ze všech složek.
 • O využívání údajů informujte zcela transparentně.
 • Zajistěte, aby byly všechny osobní údaje bezpečné a zabezpečené. Údaje smí prohlížet pouze oprávnění zaměstnanci a externí strany s oprávněným důvodem.
      

Ot.: Pracuji na důvěrném projektu souvisejícím s potenciální akvizicí společnosti ve Španělsku. O společnosti se na trhu obecně ví, že je na prodej, nejsou ovšem známí potenciální kupci. Letím do Španělska, abych prohlédl zařízení společnosti, a rád bych na sociálních sítích zveřejnil, že je skvělé letět na služební cestu do Madridu, kde panuje teplé a slunečné počasí. Je to v pořádku?

Odp.: Pravděpodobně to není dobrý nápad. Pokud vám jsou svěřeny důvěrné informace, musíte být opatrní, abyste je nesdíleli s neoprávněnými osobami. To se také vztahuje na situace, kdy lidé mohou docházet k určitým závěrům na základě neúplných informací, jako například zde: naši konkurenti budou pravděpodobně vědět, že je daná společnost na prodej a že společnost Stora Enso nemá v Madridu žádné podniky; mohli by si tak odvodit, čeho se vaše cesta týká.

Komunikujeme jasně a transparentně

Pro společnost Stora Enso je důležité, aby nám zainteresované osoby rozuměly a aby nám důvěřovaly. To znamená, že s nimi musíme komunikovat jasně, transparentně a včas a že musíme dbát na to, aby vše, co napíšeme nebo řekneme, ať již interně nebo externě, bylo důvěryhodné a vyvážené. Zainteresovaným osobám také nasloucháme, abychom pochopili jejich pohled na věc.

Společnost Stora Enso musí dodržovat pravidla a předpisy, které jsou platné pro akciové trhy a finanční výkaznictví. Určité informace o společnosti tak například musíme sdílet se všemi zainteresovanými osobami najednou.

Ne všichni zaměstnanci společnosti Stora Enso mohou hovořit jménem společnosti. Hlavními mluvčími naší společnosti jsou CEO, CFO, vedoucí oddělení komunikace a vztahu s investory a country manažeři. Pokud to bude zapotřebí, oddělení komunikací jmenuje další mluvčí, kterým bude také poskytovat podporu. 

 • Pokud nejste jmenovaným mluvčím / jmenovanou mluvčí společnosti, nehovořte veřejně jménem společnosti Stora Enso. To zahrnuje platformy, jakými jsou sociální sítě, běžná média a burzu cenných papírů. Pokud obdržíte žádost o komentář, vždy příslušné osoby odkažte na příslušného mluvčího.
  Na sociálních sítích se vždy chovejte v souladu s pravidly společnosti Stora Enso, zejména pokud tam můžete být identifikováni jako zaměstnanci společnosti Stora Enso; své názory vždy označte za své vlastní, a ne za názory společnosti Stora Enso. Více informací naleznete v našich Pokynech pro chování na sociálních sítích.
 • Pokud používáte e-mailovou adresu společnosti, nezapomínejte, že reprezentujete společnost Stora Enso. Chovejte se profesionálně a slušně.
 • Nesdílejte na internetu důvěrné informace o společnosti Stora Enso, o našich zákaznících, dodavatelích nebo ostatních obchodních partnerech.
 • Respektujte autorská práva a neúčastněte se komunikace, která by mohla poškodit vaši pověst, pověst vašich kolegů nebo společnosti Stora Enso.
 • Nikdy nesdílejte nic, co by mohlo být považováno za hrozbu, obtěžování nebo šikanu.
   

Ot.: Viděl jsem, že někdo napsal na Facebook, že společnost Stora Enso lže o svých environmentálních snahách v oblasti, kde žiji, a že ve skutečnosti v rámci svých provozních činností znečišťuje půdu a moře. Vím, že to není pravda, a opravdu rád bych na příspěvek odpověděl, abych společnost Stora Enso bránil, nejsem si ale jistý, jak to mám udělat.

Odp.: Nesmíte mluvit jménem společnosti Stora Enso, pokud jste tím nebyli výslovně pověřeni, a to i pokud máte dobrý záměr a chcete svou společnost bránit. Můžete se vždy obrátit na náš tým pro komunikaci a vyžádat si radu; jsou vyškoleni tak, aby dokázali reagovat na komentáře, které někdo o společnosti Stora Enso šíří.