Pečujeme o lidi a o planetu

Nahlásit vaše obavy

Ozvěte se: jak nahlásit vaše obavy

Pokud si všimnete chování, které podle vás není správné, vždy se ozvěte. Při podávání hlášení se snažte dodržovat níže uvedené pořadí.

 • Váš nadřízený Kdykoli je to možné, měl by být váš nadřízený první osobou, které problém nahlásíte.
 • Vaše místní personální oddělení (HR) V případě potřeby se spojte s personálním oddělením skupiny.
 • Vedoucí oddělení etiky a dodržování pravidel 
 • Speak Up Hotline Hlášení na naši ohlašovací linku lze podávat online, e-mailem nebo telefonicky.

S otázkami, se obracejte na oddělení etiky a dodržování pravidel na adrese
code@storaenso.com

Zajišťujeme bezpečí

Stora Enso chce, aby se všichni dostali každý den v pořádku domů – naši zaměstnanci, zhotovitelé a dodavatelé, a také návštěvníci našich provozoven. Naším cílem je nulový počet nehod a každý den usilujeme o dosažení tohoto cíle.

Bezpečnost ve společnosti Stora Enso začíná vedením, pracovat bezpečně je ale povinností všech. Věříme ve vytváření otevřené bezpečnostní kultury, kde všichni mohou poskytovat zpětnou vazbu a konstruktivním způsobem provádět pozorování týkající se bezpečného a nebezpečného chování a podmínek. Když budeme provádět dobré volby a rozhodnutí týkající se bezpečnosti a budeme se navzájem informovat, co můžeme dělat lépe, dokážeme zabránit všem nehodám.

 • Vzdělávejte se v oblasti bezpečnostních zásad a pokynů platných v rámci celé skupiny. Existují také požadavky a pokyny dostupné pro vedení a zaměstnance specifické pro konkrétní zemi.
 • S ohledem na místní bezpečnostní školení, pravidla a pokyny se obracejte na místního bezpečnostního manažera nebo oddělení řízení lidských zdrojů.

Ot.: Jsem na návštěvě jednoho z našich výrobních závodů a chystám se vstoupit do části, kde probíhá výroba. Můj hostitel mi dá bezpečnostní brýle a reflexní vestu, nedá mi ale helmu ani bezpečnostní obuv. Nebyly mi sděleny bezpečnostní pokyny a já teď nevím, zda je bezpečné, abych do výrobní části vstoupil. Co mám dělat?

Odp.: Bezpečnostní pokyny se mohou lišt mezi jednotlivými výrobními závody a dokonce i mezi jejich jednotlivými částmi. Proto je důležité, abyste se svého hostitele zeptali, zda je bezpečnostní vybavení dostatečné. Bez ohledu na to vám ale měly být po příchodu sděleny bezpečnostní pokyny s informacemi, jak se zachovat v nouzových situacích. Poskytněte svému hostiteli zpětnou vazbu a nahlaste případ jako bezpečnostní pozorování místnímu bezpečnostnímu manažerovi.

Podporujeme rozmanitost 

Jsme přesvědčeni, že rozmanitost posiluje naši konkurenceschopnost, a snažíme se přizpůsobovat společnostem na místech, kde působíme. Rozmanité pracovní týmy nám umožňují zkoumat různé pohledy na věc a neustrnout ve způsobu myšlení; to potom přispívá k lepšímu rozhodování. Rozmanitostí označujeme různé aspekty rozmanitosti v oblastech, jako je pohlaví, věk, schopnosti, zkušenosti, kultura a osobnost. 

 • Vždy se snažíme vytvářet týmy, které zahrnují lidi s různým původem a různými dovednostmi.

Respektujeme lidská práva

Společnost Stora Enso dodržuje mezinárodně uznávaná lidská pracovní práva a normy, a tyto musejí být uplatňovány na všechny naše zaměstnance. Netolerujeme diskriminaci na základě rasové či etnické příslušnosti, věku, pohlaví, zdravotního omezení, sexuální orientace, náboženského vyznání, politických názorů, rodinného stavu, sociálního původu, ani jiných podobných charakteristik. 
Podobně nepřehlížíme ani jakoukoli formu nátlaku včetně násilí, sexuálního obtěžování, trestání nebo jakéhokoliv zneužívání. Nepřipouštíme nucené nebo dětské práce. 
Respektujeme právo našich zaměstnanců se organizovat, stávat se nebo nestávat se členy asociací a odborových organizací a kolektivně vyjednávat se společností. Kde je to zapotřebí, snažíme se usnadňovat další formy zastupování pracovníků. 

 • Vzdělávejte se a učte se, co pro společnost Stora Enso a vaši vlastní práci znamená respektování lidských práv.
 • S kolegy, obchodními partnery, příslušníky komunity a dalšími zainteresovanými osobami jednejte s respektem a tak, abyste je zahrnuli do jednání.

Jsme odpovědným sousedem 

Provozní činnosti společnosti Stora Enso jsou výrazně závislé na místních komunitách, které nám zajišťují motivovanou a konkurenceschopnou pracovní sílu a které také zajišťují zdroje naší nejdůležitější suroviny – dřeva. Chceme zajistit, že tyto komunity budou dlouhodobém ohledu prospívat ekonomicky, sociálně i s ohledem na životní prostředí. 

Za tímto účelem se snažíme přispívat k pozitivnímu sociálnímu a ekonomickému rozvoji těchto komunit a minimalizovat negativní dopady našich provozních činností na tyto komunity. Dobrovolné investice do komunity přinášejí z dlouhodobého pohledu přínos jak komunitám, tak i samotným společnostem; proto společnost Stora Enso podporuje komunity v okolí svých výrobních závodů a provozních činností mnoha různými způsoby. Aktivně komunikujeme s místními zainteresovanými osobami.

Angažujeme naše zainteresované osoby a řešíme sociální problémy ve spolupráci s našimi partnery na místní, národní i regionální úrovni. 

Respektujeme kultury, zvyky a hodnoty místních komunit a budujeme s nimi vztahy, abychom posílili vzájemné porozumění, zároveň se snažíme žít podle hodnot uvedených v pravidlech společnosti Stora Enso.

 • Vzdělávejte se a zjistěte, co investice do komunity představují pro společnost Stora Enso.
 • Respektujte kultury, zvyky a hodnoty místních komunit, zároveň dělejte maximum pro to, abyste se chovali podle hodnot uvedených v těchto pravidlech.

Bojujeme se změnou klimatu

Stora Enso má jako společnost zabývající se obnovitelnými materiály jedinečné postavení v boji proti změně klimatu, protože naše výrobky ze dřeva představují nízkouhlíkovou alternativu k fosilním řešením a ukládají uhlík – dokonce i prostřednictvím recyklace. Stromy v udržitelně obhospodařovaných lesích pohlcují oxid uhličitý z atmosféry a slouží jako úložiště uhlíku.

Proti změně klimatu bojujeme i v našich provozech, například zvyšováním energetické účinnosti a nahrazováním fosilních paliv palivy z biomasy. Kromě toho jsme si jako první v našem odvětví stanovili ambiciózní, vědecky podložené cíle pro snížení emisí skleníkových plynů v našich provozech i v celém hodnotovém řetězci. V roce 2021 jsme náš cíl aktualizovali, abychom měli jistotu, že naše úsilí pomůže udržet růst celosvětové teploty pod 1,5 stupně Celsia.

 • Vzdělávejte se v oblasti dopadů, které může mít změna klimatu na vaši práci, a nejlepších způsobů, jak mohou firmy celou situaci pozitivně ovlivnit.
 • Přemýšlejte, jak by váš tým mohl společnosti Stora Enso pomoci ještě více ušetřit energii a snížit emise skleníkových plynů – žádná snaha není příliš malá.

Respektujeme životní prostředí

Naše hlavní surovina, tedy dřevo, je obnovitelná – dorůstá. V našich produktech se ukládá uhlík, jsou recyklovatelné, mnohé z nich jsou také biologicky odbouratelné a po skončení jejich životního cyklu z nich všech lze vytvořit obnovitelnou energii. Dřevo získáváme pouze z udržitelně spravovaných lesů a své zdroje využíváme co možná nejefektivnějšími způsoby. To vše nám poskytuje příležitost působit jak v cirkulární ekonomice, tak i v bioekonomice, což má pozitivní dopad na globální klima a životní prostředí.

Naše provozní činnosti a náš řetězec hodnot však také vytvářejí emise, které se vypouštějí do vzduchu a do vody. Abychom chránili biodiverzitu, vodní zdroje, klima a půdu, neustále a systematicky pracujeme na lepším environmentálním výkonu určováním cílů, měřením a hlášením pokroku. 

Jsme přesvědčeni, že všichni naši zaměstnanci nám mohou pomoci, abychom fungovali ještě lépe. Zeptejte se sami sebe: co ještě mohu dělat, abych prosazoval/a udržitelnost v práci?

 • Uvědomujte si, jaké potenciální dopady může mít vaše práce na životní prostředí. Pokud máte dotazy, probírejte je v rámci svého týmu. Bude-li to zapotřebí, může si vás nadřízený vyžádat radu od odborníků na udržitelnost v rámci divize nebo skupiny.
 • Efektivně využívejte zdroje a znovu používejte a recyklujte materiály, kdykoli to okolnosti dovolují, abyste minimalizovali množství odpadu.
 • Kdykoliv to bude možné, namísto neobnovitelných materiálů vybírejte materiály obnovitelné.
 • Vždy, když to bude možné, šetřete vodou.
 • Pokud máte nápady, jak zlepšit udržitelnost vaší jednotky, sdílejte je se svým týmem, se svým nadřízeným a/nebo s vedoucím vaší jednotky.
      

Ot.: V naší jednotce není žádné zařízení na recyklaci lepenky. Myslím, že to není správné, zejména když pracujeme pro společnost, která lepenku vyrábí a propaguje recyklaci. Požádal jsem svého nadřízeného, aby se na tento problém podíval, kontaktoval jsem také správce objektu své jednotky, aby provedl změny. Nic se ale nestalo. Mohu v té věci ještě něco udělat?

Odp.: Recyklace velmi závisí na místní infrastruktuře a některé položky nemusí být recyklovatelné v určitých oblastech, třebaže v jiných oblastech je jejich recyklace možná. Pokud je ve vaší oblasti možné recyklovat lepenku, pokuste se tuto myšlenku prosadit tak, že naleznete členy týmu nebo další kolegy, kteří o problému smýšlejí stejně. Společně můžete v rámci své jednotky tuto iniciativu lépe prosadit. Můžete si také vyžádat radu od odborníků na udržitelnost na úrovni jednotky, divize nebo skupiny.