Mēs rūpējamies par cilvēkiem un planētu

Ziņojiet par savām bažām

Runājiet: kā ziņot par šķietami nepareizu rīcību vai situāciju.

Ja redzat rīcību, kas jums nešķiet pareiza, vienmēr par to pastāstiet. Centieties ziņot tālāk norādītajā kārtībā.

 • Jūsu vadītājs Kad vien iespējams, jūsu vadītājam jābūt pirmajam, kuram ziņosiet.
 • Jūsu personāldaļas vadītājs. Ja nepieciešams, varat sazināties arī ar grupas Personālvadības nodaļu (HR).
 • vadītājs vai Ētikas un atbilstības nodaļas vadītājs
 • Speak Up Hotline Mūsu atbalsta dienestam var ziņot tiešsaistē, pa e-pastu vai pa tālruni.

Jautājumu, gadījumā sazinieties ar Ētikas un atbilstības nodaļu: 
code@storaenso.com

Mēs esam uzmanīgi

Stora Enso vēlas, lai visi nonāktu atpakaļ mājās droši – gan darbinieki, gan darbuzņēmēji un piegādātāji, gan visi uzņēmuma apmeklētāji. Mūsu mērķis ir pilnībā izskaust negadījumus, un mēs katru dienu strādājam, lai šo mērķi sasniegtu.

Stora Enso drošība sākas ar vadību, bet strādāt droši ir arī katra paša pienākums. Mēs vēlamies radīt atvērtu drošības kultūru, kurā katrs var konstruktīvi sniegt atsauksmes un izdarīt savus novērojumus par drošu un nedrošu rīcību darbā. Visi negadījumi ir novēršami, ja mēs izdarām pareizas izvēles un pieņemam pareizus lēmumus par drošību, un informējam viens otru, kā rīkoties labāk.

 • Uzziniet vairāk par uzņēmuma drošības nostādnēm un instrukcijām. Vadītājiem un darbiniekiem ir pieejamas arī konkrētai valstij specifiskās prasības un norādījumi.
 • Par iekšējām drošības apmācībām, noteikumiem un instrukcijām sazinieties ar darba drošības speciālistu vai personāldaļas vadītāju.

Jautājums. Es apmeklēju vienu no mūsu rūpnīcām un, kad grasos doties ražošanas zonā, mans pavadonis man piedāvā aizsargbrilles un atstarojošu vesti, bet nepiedāvā aizsargķiveri vai aizsargapavus. Es neesmu saņēmis drošības instrukcijas un tāpēc neesmu pārliecināts, vai apmeklēt ražošanas zonu ir droši. Kā rīkoties?

Atbilde. Drošības instrukcijas dažādās rūpnīcās un pat atsevišķās tās daļās var atšķirties, tāpēc ir svarīgi noskaidrot, vai jūsu aizsargaprīkojums ir adekvāts. Bet neatkarīgi no tā jums jau ierodoties ir jāsaņem drošības instrukcijas, tostarp informācija par to, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Sniedziet savam pavadonim atsauksmi un informējiet vietējo drošības speciālistu par saviem drošības novērojumiem.

Mēs veicinām dažādību 

Mēs uzskatām, ka dažādība stiprina mūsu konkurētspēju un tiecamies pieskaņoties sabiedrībai, kurā strādājam. Dažādība darba komandās mums ļauj redzēt dažādas perspektīvas un izaicināt mūsu domāšanas veidu, tādējādi veicinot labāku lēmumu pieņemšanu. Mēs dažādību saprotam dažādos veidos – dzimumā, vecumā, prasmēs, pieredzē, kultūrā un personībās.

 • Vienmēr veidojiet komandas ar dažādu pieredžu un prasmju cilvēkiem.

Mēs ievērojam cilvēktiesības

Stora Enso ievēro starptautiski atzītas cilvēktiesības, darba tiesības un standartus, kas piemērojami attiecībā uz visiem mūsu darbiniekiem. Mēs nepieļaujam diskrimināciju pret darbiniekiem atkarībā no viņu etniskās izcelsmes, vecuma, dzimuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas, reliģiskās pārliecības, politiskajiem uzskatiem, ģimenes stāvokļa, sociālās izcelsmes, vai citiem līdzīgiem kritērijiem.

Tāpat mēs arī neatzīstam nekāda veida aizskaršanu, tostarp vardarbību, seksuālo uzmākšanos, sodīšanu vai jebkāda veida ļaunprātīgu izmantošanu. Mēs nepieļaujam piespiedu vai bērnu darbu.

Mēs ievērojam mūsu darbinieku tiesības organizēties, pievienoties vai nepievienoties asociācijām vai arodbiedrībām un kopīgi noslēgt darījumus ar uzņēmumu. Ja tas nepieciešams, mēs cenšamies veicināt arī citus darbinieku pārstāvniecības veidus.

 • Uzziniet vairāk par to, ko Stora Enso nozīmē cilvēktiesību aizstāvēšana darba vietā.
 • Vienmēr esiet cieņpilni saziņā ar kolēģiem, sadarbības partneriem, sabiedrības locekļiem un citām ieinteresētajām pusēm.

Mēs praktizējam atbildīgas kaimiņattiecības 

Stora Enso ir ārkārtīgi atkarīga no vietējām sabiedrībām motivēta un konkurētspējīga darbaspēka, kā arī mūsu galvenā izejmateriāla – koka ieguvē. Mēs vēlamies nodrošināt šo sabiedrību ekonomisku, sociālu un vides uzplaukumu ilgtermiņā.

Lai to panāktu, mēs tiecamies sniegt pozitīvu pienesumu šo sabiedrību sociālajai un ekonomiskajai izaugsmei, un mazinām mūsu uzņēmējdarbības negatīvo ietekmi tajās. Brīvprātīgi ieguldījumi sabiedrībā ilgtermiņā nāk par labu gan sabiedrībai, gan uzņēmumam, tādēļ Stora Enso dažādos veidos atbalsta sabiedrību savu ražotņu tuvumā. Tāpat mēs saglabājam aktīvu dialogu ar vietējām ieinteresētajām pusēm.

Mēs iesaistāmies dialogā ar ieinteresētajām pusēm un risinām sabiedrības līmeņa problēmas kopā ar mūsu partneriem gan vietējā, gan valsts un reģionālā līmenī.

Mēs cienām vietējo sabiedrību kultūru, paražas un vērtības, un veidojam ar tām uz savstarpēju sapratni balstītas attiecības, vienlaikus cenšoties turēties pie Stora Enso kodeksa vērtībām.

 • Uzziniet vairāk par to, ko Stora Enso nozīmē ieguldījums sabiedrībā.
 • Cieniet vietējās sabiedrības kultūru, paražas un vērtības, vienlaikus pieturoties pie šī kodeksa vērtībām.

Mēs cīnāmies ar klimata pārmaiņām

Kā atjaunojamo materiālu uzņēmums Stora Enso ir unikālā situācijā, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, jo mūsu koksnes izstrādājumi nodrošina zemas oglekļa emisijas alternatīvas fosilās izcelsmes risinājumiem un uzglabā oglekli – pat izmantojot otrreizējo pārstrādi. Koki ilgtspējīgi apsaimniekotos mežos absorbē oglekļa dioksīdu no atmosfēras un darbojas kā oglekļa krātuve.

Mēs arī cīnāmies ar klimata pārmaiņām savā darbībā, piemēram, uzlabojot energoefektivitāti un aizstājot fosilo kurināmo ar biomasas degvielu. Turklāt mēs bijām pirmie savā nozarē, kas izvirzīja vērienīgus, zinātniski pamatotus mērķus, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas gan savā darbībā, gan visā mūsu vērtību ķēdē. 2021. gadā esam atjauninājuši savu mērķi, lai nodrošinātu, ka mūsu centieni palīdz noturēt globālās temperatūras pieaugumu zem 1,5 °C.

 • Uzziniet, kā klimata pārmaiņas ietekmē jūsu darbu un to, kā uzņēmumi var radīt pozitīvas pārmaiņas.
 • Padomājiet par to, kā jūsu komanda var palīdzēt Stora Enso vēl vairāk ietaupīt enerģiju un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas – neviens darbs nav velts.

Mēs saudzējam vidi

Mūsu galvenais izejmateriāls ir koki, un tie ataug – koki ir atjaunojami. Mūsu izstrādājumi uzkrāj oglekli, tie ir pārstrādājami un daudzi no tiem – arī biodegradējami un tos dzīves cikla beigās var izmantot atjaunojamās enerģijas ieguvei. Mēs iegūstam koksni tikai no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem un izmantojam resursus, cik efektīvi vien iespējams. Tas mums dod iespēju piedalīties gan aprites ekonomikā, gan bioekonomikā un pozitīvi ietekmēt pasaules klimatu un vidi.

Taču mūsu darbi un vērtību ķēde arī rada izmešus gaisā un ūdenī. Lai sargātu biodaudzveidību, ūdensceļus, klimatu un augsni, mēs pastāvīgi un sistemātiski strādājam, lai uzlabotu savu ekoloģisko sniegumu, uzstādot mērķus, vērtējot un ziņojot par progresu.

Mēs ticam, ka mūsu darbinieki spēj mums palīdzēt kļūt labākiem. Pajautājiet sev, ko vēl jūs varat darīt, lai veicinātu ilgtspējību darbā?

 • Apzinieties sava darba potenciālo ietekmi uz vidi. Ja jums ir jautājumi, apspriediet tos ar savu komandu. Jūsu vadītājs vajadzības gadījumā var griezties pēc padoma pie divīzijas vai Grupas Ilgtspējības ekspertiem.
 • Izmantojiet resursus efektīvi un, kad vien iespējams, materiālus izmantojiet otrreizēji un pārstrādājiet tos, lai samazinātu atkritumu daudzumu.
 • Izvēlieties atjaunojamus materiālus neatjaunojamu materiālu vietā, kad vien tas iespējams.
 • Taupiet ūdeni, kur tas iespējams.
 • Ja jums ir idejas, kā uzlabot ilgtspējību jūsu ražotnē, dariet tās zināmas savai komandai, tiešajam vadītājam un/vai ražotnes vadītājam.
   

Jautājums. Manā rūpnīcā nav aprīkojuma kartona pārstrādei. Man šķiet, ka tas ir nepareizi, jo mēs strādājam uzņēmumā, kas ražo kartonu un veicina pārstrādi. Esmu lūdzis savam vadītājam izpētīt situāciju un sazinājies ar atbildīgo vadītāju par izmaiņu ieviešanu, bet nekas nav mainījies. Vai es varu ko darīt?

Atbilde. Pārstrāde ir ļoti atkarīga no vietējās infrastruktūras, un atsevišķi priekšmeti var nebūt pārstrādājami visur. Ja kartons jūsu atrašanās vietā ir pārstrādājams, mēģiniet atrast līdzīgi domājošus komandas locekļus vai citus kolēģus. Kopā jūs varat virzīt šo iniciatīvu savā rūpnīcā. Jūs varat arī vērsties pēc padoma pie rūpnīcas, divīzijas vai Grupas Ilgtspējības speciālistiem.