Mēs rīkojamies pareizi

Ziņojiet par savām bažām

Runājiet: kā ziņot par šķietami nepareizu rīcību vai situāciju.

Ja redzat rīcību, kas jums nešķiet pareiza, vienmēr par to pastāstiet. Centieties ziņot tālāk norādītajā kārtībā.

 • Jūsu vadītājs Kad vien iespējams, jūsu vadītājam jābūt pirmajam, kuram ziņosiet.
 • Jūsu personāldaļas vadītājs. Ja nepieciešams, varat sazināties arī ar grupas Personālvadības nodaļu (HR).
 • vadītājs vai Ētikas un atbilstības nodaļas vadītājs
 • Speak Up Hotline Mūsu atbalsta dienestam var ziņot tiešsaistē, pa e-pastu vai pa tālruni.

Jautājumu, gadījumā sazinieties ar Ētikas un atbilstības nodaļu: 
code@storaenso.com

Mēs ievērojam tiesību normas

“Rīkoties pareizi” ir vārdi, pēc kuriem ikdienas darbā jāvadās visiem Stora Enso darbiniekiem. Tas nozīmē, ka mēs vienmēr ievērojam visus piemērojamos vietējās, valsts un starptautiskās tiesību normas, noteikumus un brīvprātīgas apņemšanās visur, kur veicam uzņēmējdarbību. Tādēļ ir īpaši svarīgi zināt un ievērot visas tiesību normas un noteikumus, kas attiecas uz jūsu darbu, tajā skaitā arī uzņēmuma nostādnes. Ja vietējās tiesību normas vai noteikumi atšķiras no Stora Enso kodeksa, ir jāpārliecinās, ka ievērojam abus standartus. Bet ar noteikumu ievērošanu vien nepietiek – mēs vienmēr cenšamies izdarīt vairāk un tiecamies būt vēl labāki.

Arī visiem aģentiem, konsultantiem un darījumu partneriem, kas strādā Stora Enso vārdā, ir jāievēro tās pašas tiesību normas un prakses, tostarp Stora Enso piegādātāju rīcības kodekss.

Mēs ievērojam absolūtas neiecietības principu pret korupciju

Mūsu kā atjaunojamo materiālu uzņēmuma panākumi ir rodami mūsu piedāvātajās precēs un pakalpojumos, nevis nelikumīgā un ētikas normām neatbilstošā rīcībā, kā piemēram korupcijā. Korupcija - varas izmantošana personīga labuma gūšanai - var izpausties kā kukuļošana, pārmērīgi izklaides izdevumi darījumu ietvaros vai interešu konflikti.

Mēs neizsniedzam kukuļus un veicinājuma maksājumus

Mēs ievērojam absolūtas neiecietības principu pret kukuļošanu un veicinājuma maksājumiem. Mēs cenšamies panākt, lai sadarbības partneri, kas darbojas mūsu vārdā, zinātu un ievērotu mūsu apņemšanos veikt uzņēmējdarbību atbilstoši ētikas normām.

Mēs izvairāmies no pārmērīgiem izklaižu izdevumiem darījumu ietvaros

Mūsu konkurence un uzņēmējdarbība ir balstīta tikai uz kvalitāti un kompetenci. Mēs nepieņemam dāvanas, viesmīlību vai izdevumu kompensācijas, kas ir pārlieku augstas vai var nepiemēroti ietekmēt darījumu lēmumus, vai pat tikai radīt šādu iespaidu. Mēs nodrošinām visu atlaižu, komisijas maksu, ziedojumu un sponsorēšanas pārskatāmību. 

Mēs izvairāmies no interešu konfliktiem

Lai Stora Enso turpinātu būt sekmīgs atjaunojamo materiālu uzņēmums, visi darījumi ir jāveic, paturot prātā Stora Enso intereses. Tas nozīmē izvairīšanos no jebkādiem interešu konfliktiem.

Interešu konflikts ir tad, kad personīgās intereses var ietekmēt darbu Stora Enso un sarežģīt lēmumu pieņemšanu Stora Enso interesēs. Šāda veida personiskie apsvērumi vai attiecības nedrīkst ietekmēt jūsu darbu Stora Enso. Jums arī jāizvairās no situācijām, kurās nesaistītam cilvēkam var rasties iespaids par interešu konfliktu.
Iespējamu interešu konfliktu piemēri:

 • tādu ārēju darbu uzņemšanās, kas var konfliktēt ar jūsu darbu Stora Enso;
 • līgumu slēgšana ar uzņēmumiem, ko vada ģimenes loceklis vai kas pieder ģimenes loceklim;
 • strādājot par vadītāju, valdes locekli vai konsultantu kādā citā uzņēmumā bez jūsu vadītāja atļaujas. Lai darbotos bezpeļņas vai labdarības organizācijās, atļauja nav nepieciešama;
 • finansiāla interese, piemēram, kapitāla daļas kādā no uzņēmumiem, kas ir Stora Enso piegādātājs, klients vai konkurents. Jums drīkst piederēt nenozīmīgs daļu daudzums jebkurā uzņēmumā vai fondā, ja jums kā daļu īpašniekam nav nekādu iespēju ietekmēt uzņēmuma darbību.
 • Nepiedāvājiet, nesoliet un nepieņemiet kukuļus, veicinājuma maksājumus, nelikumīgas atlaides vai jebkādus citus ētikas normām neatbilstošus maksājumus pat tad, ja tie ir daļa no vietējās kultūras.
 • Dāvanas vai laipnību nedrīkst piedāvāt veidos, kas saņēmējam liek domāt, ka dāvinātājs kaut ko vēlas saņemt pretī. Dāvanas vai laipnība nedrīkst būt nesamērīgas, pārmērīgi dārgas vai pārāk biežas.
 • Jūs nedrīkstat piedāvāt vai pieņemt skaidru naudu vai skaidras naudas ekvivalentus.
 • Stora Enso vienmēr apmaksā savu darbinieku ceļošanas un uzturēšanās izdevumus, bet tādas vienkāršas darījumu pieklājības izpausmes kā maltītes vai taksometra izmaksāšana var būt uzskatāmas par samērīgu viesmīlību.
 • Ja neesat drošs par interešu konfliktu, konsultējieties ar savu vadītāju.
 • Ja jums ir aizdomas, ka jūsu privātā dzīve vai attiecības var ietekmēt jūsu lēmumu pieņemšanu, gādājiet, lai lēmumu (piemēram, par kāda pieņemšanu darbā) pieņem kāds kolēģis, kurš nav iesaistīts attiecīgajos apstākļos.
 • Vienmēr gādājiet par sava vadītāja piekrišanu un atzīmējiet, kurš ir pieņēmis galīgo lēmumu.
      

Jautājums. Ļoti svarīga klienta kontaktpersona ar mani sazinājās un pieprasīja iepriekš norunātu atlaides summu pārskaitīt uz jaunu kontu. Šī konta īpašnieks nav mūsu klients, bet nepazīstama persona. Vai es varu veikt šo maksājumu? 

Atbilde. Nē. Konts var piederēt klientam, bet tas var būt arī kontaktpersonas privātais konts, un šādā gadījumā atlaides maksājums būtu ne vien nepārprotams kukulis, bet vairākās valstīs arī noziedzīgs nodarījums. Pārliecinieties, ka izprotiet saikni starp klientu un kontu, pirms veiciet jebkādus maksājumus, un ievērojiet mūsu Uzņēmējdarbības prakses nostādnes.

Mēs pazīstam mūsu sadarbības partnerus

Kā globāls uzņēmums Stora Enso sadarbojas ar desmitiem tūkstošu piegādātāju, klientu, aģentu, konsultantu un citu sadarbības partneru visā pasaulē. Zinot, kas ir mūsu sadarbības partneri, mēs varam samazināt risku, ka tiksim iesaistīti ētikas normām neatbilstošās, nelikumīgās vai krimināli sodāmās darbībās. Vienmēr veiciet uzmanīgu uzticamības pārbaudi, pirms izvēlaties sadarbības partneri. Mēs kā uzņēmums esam atbildīgi ne vien par savu darbinieku rīcību, bet arī to iesaistīto pušu rīcību, kas mūs pārstāv.

Mēs apņemamies pilnībā ievērot pasaules tirdzniecības sankciju programmas un tiesību normas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Mēs neiesaistāmies darījumos ar pusēm, kas ir iesaistītas tirdzniecības sankcijās, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, vai nelikumīgi izvairās no nodokļu maksāšanas. Visas finansiālās darbības ir jāveic pārskatāmi un precīzi jāreģistrē.

 • Pirms iesaistāties darījumos ar ārējām pusēm, kas darbojas mūsu vārdā, veiciet mūsu pretkorupcijas uzticamības pārbaudes procedūras. Izvairieties no partneriem, kam ir zināma kukuļošanas vēsture vai citas kukuļošanas riska pazīmes.
 • Pārbaudiet visus potenciālos sadarbības partnerus piemērojamos sankciju sarakstos. Plānojot darījumus saistībā ar valstīm, pret kurām ir vērstas tirdzniecības sankciju programmas, ievērojiet mūsu uzticamības pārbaudes procedūras.
 • Uzmanieties no potenciālas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai terorisma finansēšanas pazīmēm. Šādas pazīmes var ietvert sarežģītas vai neparastas maksājumu struktūras vai metodes (piemēram, skaidru naudu), pieprasījumus veikt pārskaitījumus uz nesaistītu trešo pušu kontiem vai neskaidrus darījuma mērķus.
 • Pirms iesaistāties darījumos ar pusi, kas reģistrēta nodokļu oāzes valstī, pārliecinieties, ka tas ir likumīgs uzņēmums. Mūsu Ētikas un atbilstības grupa var to pārbaudīt.
      

Jautājums. Es gatavojos noslēgt darījumu. Klienta rūpnīca atrodas Centrāleiropā, bet klienta kontaktinformācija pieder juridiskai personai Bahamu Salās. Klients ir paskaidrojis, ka visas preces jāpiegādā rūpnīcai Centrāleiropā, bet rēķini jāsūta un jākārto ar uzņēmumu Bahamu salās. Vai es varu noslēgt šo darījumu?

Atbilde. Noslēdzot šo darījumu, jūs, iespējams, palīdzēsiet izvairīties no nodokļu maksāšanas. Jebkādiem darījumiem ar uzņēmumu kādā no nodokļu oāzes valstīm, piemēram, Bahamu salās, ir jāveic lietas būtības pārbaude (aprakstīta mūsu Uzņēmējdarbības prakses politikā). Šāda vairāku valstu darījuma struktūra var radīt nodokļu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku. Konsultējieties ar Nodokļu grupu. 

Mēs esam godīgi konkurences dalībnieki

Stora Enso augstā preču un pakalpojumu kvalitāte un talantīgie un apņēmīgie darbinieki mūs padara sekmīgus un konkurētspējīgus. Brīvas un godīgas konkurences uzturēšana tirgū nāk par labu mūsu un visas sabiedrības interesēm.

Mēs uzskatām, ka katram uzņēmumam jāvar piedalīties tirdzniecībā un konkurēt ar mums pēc saviem ieskatiem, ciktāl attiecīgais uzņēmums ievēro vietējos likumus un noteikumus, tāpat kā to darām arī mēs. Mēs neiesaistāmies nesamērīgi augstu vai zemu cenu noteikšanā vai jebkādās citās konkurenci ierobežojošās uzņēmējdarbības praksēs. Mēs neapmaināmies ar konfidenciālu informāciju ar konkurentiem.

 • Nevienojieties par cenu noteikšanu, ražošanas apjomiem, tirgus sadalījumu vai klientu sadali.
 • Nedalieties ar konfidenciālu tirgus informāciju ar konkurentiem. Drošākais veids, kā to darīt, ir izvairīties no nevajadzīgas kontaktēšanās ar konkurentiem – vienmēr pārliecinieties, ka jums ir pamatots un likumīgs iemesls sazināties ar konkurentu. No jebkādiem nevajadzīgiem sakariem ar konkurentiem ir jāizvairās. Ja kāds konkurents uzsāk diskusiju par tirgus jautājumiem, nekavējoties pārtrauciet diskusiju un sazinieties ar Ētikas un atbilstības grupu.
 • Publiski neizziņojiet cenas vai nedalieties ar komerciāli sensitīvu informāciju ar ārējām pusēm, vispirms nekonsultējoties ar Ētikas un atbilstības grupu.
 • Saņemiet juridisku konsultāciju, pirms noslēdzat vienošanos ar konkurentiem vai īpašus ilgtermiņa darījumus ar piegādātājiem vai klientiem.

Jautājums. Es strādāju pārdošanā un regulāri tiekos ar Stora Enso konkurentu darbiniekiem tirdzniecības izstādēs un tirdzniecības asociācijas pasākumos. Dažkārt sarunas nonāk pie tēmas par tirgus tendencēm. Kas man jāņem vērā šādās sarunās?

Atbilde. Kopumā jebkura apspriestā informācija, kas var ietekmēt konkurenta tirgus stratēģiju, var nozīmēt nelikumīgu informācijas apmaiņu. Jums īpaši jāuzmanās, apspriežot nākotnes plānus, piemēram, par cenām, ražotspēju vai klientiem. 

Mēs aizsargājam savus līdzekļus un augstu vērtējam privātumu 

Inovācijas ir Stora Enso pārveidošanās pamatā, un mēs vēlamies pasargāt savu īpašumu, lai saglabātu konkurētspēju. Savā darbā jūs droši vien lietojat Stora Enso piederošus datorus, mobilos tālruņus, lietotnes un citas tehnoloģijas. Tās primāri ir jālieto tām paredzētajiem darba mērķiem – uzņēmuma izsniegto tehnoloģiju izmantošana profesionālām vai privātām vajadzībām nedrīkst būt pretrunā ar Stora Enso interesēm, politikām vai vadlīnijām. Protams, jebkādai tehnoloģiju izmantošanai arī jābūt saskaņā ar piemērojamiem likumiem un noteikumiem.

Mēs aizsargājam sensitīvu informāciju

Ja jūs strādājat Stora Enso, tad mēs uzticamies, ka pret visu jūsu rīcībā nonākušo informāciju jūs izturēsieties pilnīgi konfidenciāli. Dalīšanās ar sensitīvu informāciju ar ārējām pusēm vai tās izmantošana sava labuma gūšanai var kaitēt Stora Enso. Rīkojieties tā, lai to pasargātu.

Lai novērstu ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, mēs ierobežojam akciju pirkšanu un pārdošanu un iekšējās informācijas atklāšanu vai cita veida ļaunprātīgu izmantošanu.

Mēs augstu vērtējam konfidencialitāti 

Digitalizācija Stora Enso uzņēmumam piedāvā lieliskas jaunas iespējas, bet tā sagādā arī jaunus izaicinājumus, piemēram, kā pasargāt mūsu darbinieku, klientu, piegādātāju un citu ieinteresēto pušu privātos datus. Šo datu savākšana un apstrāde drīkst notikt tikai konkrētiem un likumīgiem uzņēmējdarbības mērķiem un tikai saskaņā ar piemērojamām tiesību normām.

 • Pasargājiet jums uzticēto aprīkojumu un tehnoloģijas un izmantojiet tos tikai likumīgos un ētikas normām atbilstošos veidos. Ievērojiet autortiesības, uzņēmuma datoros instalējiet tikai autorizētu programmatūru un izvairieties no nedrošām tīmekļa vietnēm.
 • Neglabājiet aizvainojošus vai nepiedienīgus materiālus (piemēram, pornogrāfiju) uzņēmumam piederošās ierīcēs.
 • Apspriediet sensitīvu informāciju tikai privātos apstākļos un ar cilvēkiem, ar kuriem ir atļauts to darīt. Neapspriediet to ar ģimeni vai draugiem, kā arī tādās sabiedriskās vietās kā restorānos, viesnīcu vestibilos, sabiedriskajā transportā, tirdzniecības asociācijas pasākumos vai sociālajos tīklos.
 • Neizmantojiet vienu paroli vairākām tīmekļa vietnēm. Nopludināti pieejas dati ir ļoti viegli izmantojami citās vietnēs, it īpaši, ja lietotājvārds ir Stora Enso e-pasta adrese.
 • Atcerieties, ka nedrīkstat izmantot konfidenciālu uzņēmuma informāciju, lai pirktu vai pārdotu akcijas vai vērtspapīrus vai citiem personiskā labuma mērķiem.
 • Jebkādai privāto datu savākšanai vai apstrādei jābūt skaidram un pamatojamam uzņēmējdarbības mērķim un jāatbilst visiem piemērojamajiem likumiem. Ja veicat šādas darbības, tām jābūt svarīgām un nepieciešamām jūsu darba veikšanai.
 • Ievāciet tikai attiecīgajam mērķim nepieciešamo datu daudzumu, pārliecinieties, ka tie ir pareizi un jauni un izdzēsiet tos, kad tie ir novecojuši vai vairs nav vajadzīgi.
 • Izmantojiet datus pilnībā pārskatāmā veidā.
 • Glabājiet visus privātos datus droši. Dati drīkst būt pieejami tikai autorizētiem darbiniekiem un ārējām pusēm, kam ir pamatots iemesls datu piekļuvei.
      

Jautājums. Es strādāju pie konfidenciāla projekta saistībā ar potenciālu Spānijas uzņēmuma pārpirkšanu. Tirgū ir labi zināms, ka šis uzņēmums ir pārdošanā, bet potenciālie pircēji vēl nav zināmi. Es lidoju uz Spāniju, lai apskatītu uzņēmuma ražotnes, un vēlos publicēt ierakstu sociālajos tīklos par to, cik jauki ir doties komandējumā uz silto un saulaino Madridi. Vai es drīkstu tā darīt?

Atbilde. Tā, visticamāk, nav laba doma. Ja jums ir uzticēta konfidenciāla informācija, jums ir jāuzmanās, lai neizpaustu to nepiederošām personām. Tas attiecas arī uz situācijām, kurās citi var izdarīt secinājumus, balstoties uz nepilnīgu informāciju kā šajā piemērā: mūsu konkurenti, visticamāk, zinās, ka uzņēmums ir pārdošanā, un ka Stora Enso neveic darbības Madridē, un sapratīs, par kādu komandējumu ir runa.

Mēs komunicējam skaidri un pārskatāmi

Mums ir svarīgi, lai Stora Enso ieinteresētās puses mūs izprastu un mums uzticētos. Tāpēc mēs komunicējam ar tām skaidri, pārskatāmi un savlaicīgi un pārliecināmies, ka viss, ko mēs sakām vai rakstām gan iekšējā, gan ārējā komunikācijā, ir patiess un līdzsvarots. Mēs arī ieklausāmies mūsu ieinteresētajās pusēs, lai saprastu viņu uzskatus.

Stora Enso ir jāievēro vērtspapīru tirgu un finanšu pārskatu sniegšanas noteikumi. Piemēram, ar atsevišķu informāciju ir jādalās ar visām ieinteresētajām pusēm vienlaikus.

Ne visi Stora Enso darbinieki drīkst izteikties uzņēmuma vārdā. Mūsu uzņēmuma galvenie pārstāvji ir izpilddirektors (CEO), finanšu direktors (CFO), Komunikāciju un Investoru attiecību nodaļu vadītāji, kā arī reģionālie vadītāji. Vajadzības gadījumā mūsu Komunikāciju daļa nozīmēs un atbalstīs citus pārstāvjus.

 • Ja neesat iecelts par pārstāvi, nerunājiet publiski Stora Enso vārdā. Tas ietver sociālos tīklus, plašsaziņas līdzekļus un vērtspapīru biržas. Ja saņemat lūgumu izteikt komentāru, pārsūtiet to atbilstošajam pārstāvim.
 • Sociālajos tīklos, īpaši, ja varat tikt identificēts kā Stora Enso darbinieks, uzvedieties saskaņā ar Stora Enso kodeksu un skaidri norādiet, ka jūsu viedoklis ir jūsu personīgais, nevis Stora Enso. Vairāk informācijas meklējiet mūsu Sociālo tīklu vadlīnijās.
 • Izmantojot savu uzņēmuma e-pastu, atcerieties, ka pārstāvat Stora Enso. Rīkojieties profesionāli un godprātīgi.
 • Nedalieties ar konfidenciālu informāciju internetā par Stora Enso, mūsu klientiem, piegādātājiem vai citiem sadarbības partneriem.
 • Ievērojiet autortiesības un neiesaistieties komunikācijā, kas var kaitēt jūsu, jūsu kolēģu vai Stora Enso reputācijai.
 • Nekad nedalieties ar informāciju, kuru var uzskatīt par draudiem, uzmākšanos vai aizskaršanu.
   

Jautājums. Es redzēju kādu publicējam informāciju sociālajā tīklā Facebook, ka Stora Enso melo par vides saudzēšanu manā apkaimē, un patiesībā piesārņo augsni un jūru. Es zinu, ka tā nav patiesība, un vēlos atbildēt uz šo ierakstu, lai aizstāvētu Stora Enso, bet nezinu, kā to darīt.

Atbilde. Jūs nedrīkstat runāt Stora Enso vārdā, ja vien neesat īpaši lūgts tā darīt pat tad, ja jums ir labi nodomi un jūs vēlaties aizstāvēt mūsu uzņēmumu. Jūs vienmēr varat vērsties pēc padoma pie mūsu komunikāciju komandas, jo viņi ir apmācīti, lai atbildētu uz šādiem komentāriem par Stora Enso.