Dbamy o ludzi i planetę

Zgłaszać swoje obawy

Zabierz głos: jak zgłaszać swoje obawy

W razie zauważenia zachowania, które wydaje się być nieodpowiednie, należy zawsze zabrać głos. Podczas raportowania należy zachować poniższą kolejność.

 • Kierownik Jeśli to możliwe, kierownik powinien być pierwszą osobą, do której należy się zgłosić.
 • Lokalny dział HR Jeśli istnieje taka potrzeba, należy skontaktować się z działem HR Grupy.
 • Kierownik działu etyki i zgodności z przepisami
 • Speak Up Hotline Zgłoszeń do naszej infolinii można dokonywać online, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu.

W przypadku pytań, należy skontaktować się z działem ds. etyki i zgodności z przepisami:
code@storaenso.com

Jesteśmy bezpieczni

W firmie Stora Enso pragniemy, aby każdy nasz pracownik, podwykonawca i dostawca, a także każdy nasz gość — bezpiecznie wracał do domu każdego dnia. Naszym celem jest zero wypadków i codziennie pracujemy, aby osiągnąć ten cel.

W Stora Enso bezpieczeństwo zaczyna się od zarządu, ale bezpieczna praca jest osobistym obowiązkiem każdego pracownika. Wierzymy w tworzenie otwartej kultury bezpieczeństwa, w której każdy może przekazywać opinie zwrotne i w konstruktywny sposób rozmawiać o warunkach pracy oraz zachowaniach bezpiecznych i niebezpiecznych. Jeśli będziemy podejmować dobre wybory i decyzje dotyczące bezpieczeństwa, a dodatkowo będziemy informować siebie nawzajem o tym, co można zrobić lepiej, uda nam się zapobiec wszystkim wypadkom.

 
 • Poznaj nasze zasady i instrukcje bezpieczeństwa, które obowiązują w całej grupie. W różnych krajach istnieją również wymagania i wytyczne dostępne dla pracowników i ich przełożonych.
 • W sprawie obowiązujących lokalnie szkoleń, zasad i instrukcji bezpieczeństwa skontaktuj się z lokalnym kierownikiem ds. bezpieczeństwa lub działem zasobów ludzkich.

P: Odwiedzałem jeden z naszych tartaków i na chwilę przed wejściem do obszaru produkcyjnego mój gospodarz wręczył mi gogle i kamizelkę odblaskową, ale nie dał mi kasku ani obuwia ochronnego. Nie otrzymałem też żadnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i teraz zastanawiam się, czy wejście do obszaru produkcyjnego było bezpieczne. Co zrobić?

O: Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące naszych tartaków, a nawet różnych części tartaków, mogą być różne, dlatego należy zapytać gospodarza o to, czy sprzęt zapewniający bezpieczeństwo jest odpowiedni. Jednak bez względu na to gospodarz powinien udzielić instrukcji na temat bezpieczeństwa, które powinny obejmować sposób działania w sytuacji awaryjnej, po Twoim przybyciu do zakładu. Porozmawiaj o tym z gospodarzem i zgłoś przypadek jako obserwację dotyczącą bezpieczeństwa do lokalnego kierownika ds. bezpieczeństwa.

Wspieramy różnorodność 

Wierzymy w to, że różnorodność zwiększa naszą konkurencyjność i dążymy do tego, aby w każdej społeczności, w której prowadzimy działalność, zatrudniać osoby lokalne. Zróżnicowane zespoły robocze umożliwiają poznawanie różnych perspektyw, stanowią wyzwanie dla szablonowych sposobów myślenia, przyczyniając się w ten sposób do podejmowania lepszych decyzji. Dla nas różnorodność przejawia się w różnych aspektach, takich jak wiek, płeć, umiejętności, doświadczenie, kultura i osobowość. 

 • Zawsze dąż do budowania zespołów, w których będą osoby o różnych doświadczeniach i umiejętnościach.

Szanujemy prawa człowieka

Stora Enso przestrzega międzynarodowych praw człowieka i praw pracowniczych, które muszą być stosowane względem wszystkich naszych pracowników. Nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania religijne, opinie polityczne, stan rodzinny, pochodzenie społeczne czy inne podobne cechy. 

Nie godzimy się na żadną formę prześladowania, takich jak stosowanie przemocy, molestowanie seksualne, karanie czy innego rodzaju formy nadużyć. Nie zezwalamy na pracę przymusową ani na zatrudnianie nieletnich. 

Respektujemy prawa pracowników do zrzeszania się, dołączania i niedołączania do związków zawodowych, a także do prowadzenia negocjacji zbiorowych. W razie potrzeby szukamy sposobów na to, aby zapewnić inne formy reprezentowania pracowników. 

 
 • Dowiedz się więcej na temat tego, co oznacza respektowanie praw człowieka w firmie Stora Enso oraz w Twojej pracy.
 • Zawsze szanuj wszystkich i nikogo nie wykluczaj — dotyczy to współpracowników, partnerów biznesowych, członków społeczności i innych interesariuszy.

Jesteśmy odpowiedzialnymi sąsiadami 

Działalność firmy Stora Enso jest mocno uzależniona od społeczności lokalnych, z których pochodzą zmotywowani i konkurencyjni pracownicy, a także nasz najważniejszy surowiec, czyli drewno. Chcemy zadbać o to, aby te społeczności rozkwitały pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. 

Aby osiągnąć ten cel, pozytywnie wpływamy na społeczny i ekonomiczny rozwój tych społeczności i minimalizujemy wszelkie negatywne skutki naszej działalności. Widząc długoterminowe korzyści z dobrowolnego inwestowania w rozwój społeczności lokalnych, tak dla nich samych jak i dla firmy, Stora Enso na wiele sposobów wspiera społeczności lokalne wokół swoich zakładów produkcyjnych. Dodatkowo dbamy o ciągły dialog z naszymi lokalnymi interesariuszami.

Angażujemy się w działania z interesariuszami, a z naszymi partnerami zajmujemy się problemami społecznymi na poziomie lokalnym, krajowym i regionalnym. 

Szanujemy kultury, zwyczaje oraz wartości lokalnych społeczności i budujemy z nimi relacje w celu poprawy wzajemnego zrozumienia, jednocześnie wprowadzając w życie wartości określone w Kodeksie firmy Stora Enso.

 • Dowiedz się, co dla firmy Stora Enso oznacza inwestowanie w społeczność.
 • Z szacunkiem odnoś się do kultur, zwyczajów i wartości lokalnych społeczności, jednocześnie dążąc do wprowadzania w życie wartości, o których mówi niniejszy Kodeks.

Przeciwdziałamy zmianom klimatycznym

Jako firma działająca w branży materiałów odnawialnych, Stora Enso odgrywa wyjątkową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi, ponieważ nasze produkty drewnopochodne stanowią niskoemisyjną alternatywę dla rozwiązań opartych na paliwach kopalnych i magazynują węgiel — nawet w procesie recyklingu. Drzewa w lasach zarządzanych w sposób zrównoważony pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery i są pochłaniaczami tego gazu.

Przeciwdziałamy zmianom klimatycznym również w naszej działalności, na przykład poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastępowanie paliw kopalnych paliwami z biomasy. Ponadto jako pierwsi w branży wyznaczyliśmy ambitne, oparte na podstawach naukowych cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zarówno w naszej własnej działalności, jak i w całym łańcuchu wartości. W 2021 roku uaktualniliśmy nasz cel, aby zapewnić, że nasze wysiłki pomogą utrzymać wzrost temperatury na świecie poniżej 1,5°C.

 • Pogłębiaj wiedzę na temat wpływu, jaki zmiany klimatyczne mogą mieć na Twoją pracę oraz najlepszych sposobów przeciwdziałania temu zjawisku przez firmy.
 • Pomyśl, w jaki sposób Twój zespół mógłby pomóc Stora Enso w dalszym oszczędzaniu energii i zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych — liczy się nawet najdrobniejsze działanie.

Dbamy o środowisko naturalne

Nasz podstawowy surowiec, drewno, jest odnawialne — w miejsce wyciętego drzewa wyrosną nowe. Nasze produkty mają zdolność magazynowania węgla, mogą być poddawane recyklingowi, wiele z nich jest również biodegradowalnych, a wszystkie na koniec cyklu eksploatacji można wykorzystać do produkcji energii odnawialnej. Pozyskujemy drewno tylko z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, a zasoby wykorzystujemy tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Wszystko to daje nam możliwość korzystania z obiegu energii i bioekonomii, a także wywierania pozytywnego wpływu na klimat i środowisko naturalne planety.

Jednak nasze zakłady i nasz łańcuch wartości są również źródłem emisji do powietrza i wody. W celu zapewnienia bioróżnorodności, ochrony wód, naszego klimatu oraz gleby stale i systematycznie dokładamy starań, aby ograniczać nasz wpływ na środowisko naturalne, wyznaczając cele, dokonując pomiarów i raportując nasze postępy w tym zakresie. 

Wierzymy, że nasi pracownicy mogą pomóc nam w stawaniu się firmą lepszą i bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego. Zadaj sobie pytanie: co mogę zrobić, aby wspomóc zrównoważony rozwój w pracy?

 
 • Dowiedz się, w jaki sposób Twoja praca może wpływać na środowisko naturalne. Jeśli masz pytania, omów je ze swoim zespołem. W celu uzyskania wymaganych informacji Twój przełożony może się skontaktować z ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju w Twoim dziale lub w grupie.
 • Wykorzystuj zasoby wydajnie i zawsze, gdy jest to możliwe, wykorzystuj materiały ponownie i poddawaj je recyklingowi, aby zminimalizować ilość odpadów.
 • Zawsze, gdy jest to możliwe, wybieraj materiały odnawialne zamiast nieodnawialnych.
 • Oszczędzaj wodę, gdy tylko możesz.
 • Jeśli masz pomysły na poprawę zrównoważonego rozwoju w swoim dziale, podziel się nimi z zespołem, przełożonym i/lub dyrektorem oddziału.
   

P: W moim zakładzie nie ma żadnych urządzeń do recyklingu tektury. Myślę, że tak nie powinno być, tym bardziej, że pracujemy dla firmy, która produkuje tekturę i promuje recykling. Poprosiłem mojego kierownika, aby przyjrzał się tej sprawie, a także skontaktowałem się z dyrektorem zakładu z prośbą o wprowadzenie zmian, ale nic się nie stało. Czy mogę zrobić cokolwiek?

O: Recykling jest bardzo uzależniony od lokalnej infrastruktury i recykling niektórych wyrobów może być niemożliwy w pewnych obszarach, a możliwy w innych. Jeśli tektura może być poddawana recyklingowi w Twoim obszarze, spróbuj znaleźć innych członków zespołu i współpracowników, którzy mają podobne zdanie w tej kwestii. Razem możecie dać zarządowi Waszego zakładu motywację do działania w tej sprawie. W celu uzyskania porady możesz również skontaktować się z ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju na poziomie zakładu, dywizji lub Grupy.